Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Statut

Statut GOPS

Email Drukuj PDF

 

Uchwała Nr XXVI/232/08
Rady Miejskiej Strzelina
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelinie.
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „h”  Ustawy z dnia 08 marca 1990r
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
w związku z § 3 pkt. 2 Uchwały Nr V/25/90 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 23 sierpnia 1990r w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie
(ze zmianami) Rada Miejska Strzelina uchwala co następuje:
 
§ 1
Ustala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w brzmieniu ustalonym załącznikiem do uchwały.
 
§ 2
Traci moc uchwała Nr XVIII/228/2000 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 23 sierpnia 2000r w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Strzelinie
ze zmianami.
 
§ 3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik do Uchwały Nr XXVI/232/08 
Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30.12.2008 roku
 
Statut
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie
 
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
 
§ 1
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany Ośrodkiem, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Strzelin, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
 
§ 2
 1. Ośrodek działa na terenie miasta i gminy Strzelin.
 2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Strzelinie ul. Kamienna 1.
 
§ 3
Ośrodek działa na podstawie:
1)     Uchwały Nr V/25/90 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 23 sierpnia 1990r w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie (ze zmianami).
2)     Niniejszego statutu.
  
 
Rozdział II
Cel i zakres działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
§ 4
Celem działania Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 
§ 5
Ośrodek realizuje zadania wynikające z :
1)     Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008r
 Nr 115, poz. 728 ze zmianami).
2)     Ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 139, poz. 992 z późniejszymi zmianami).
3)     Ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U Nr 192, poz. 1378 ze zmianami).
4)     Ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).
5)     Ustawy z dnia 29 grudnia 2005r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259)
6)     Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 734 ze zmianami).
7)     innych przepisów  prawa z zakresu osłony socjalnej i polityki społecznej,
w tym prorodzinnej.
 
§ 6
Ośrodek dla realizacji swych zadań statutowych może podpisywać stosowne umowy
i porozumienia.
 
 
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
 
§ 7
 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Bezpośredni nadzór nad prawidłową działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy.
 3. Burmistrz Miasta i Gminy zatrudnia i zwalnia Kierownika Ośrodka.
 4. Podczas nieobecności Kierownika zadania związane z bieżącym zarządzaniem Ośrodka wykonuje Zastępca Kierownika.
 
§ 8
 1. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 2. Kierownik Ośrodka jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Ośrodka, podejmuje decyzje kadrowe i dokonuje w stosunku do pracowników czynności
  w sprawach z zakresu prawa pracy.
 
§ 9
Do obowiązków Kierownika należy w szczególności:
1)      Reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz.
2)      Organizowanie bieżącej pracy Ośrodka i kierowanie nią.
3)      Wydawanie zarządzeń.
4)      Składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka oraz przedstawienie potrzeb.
5)      Podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków ponad przydzielony fundusz.
6)      Wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach na podstawie upoważnienia Rady Gminy i Burmistrza Miasta i Gminy.
7)      Prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Ośrodka.
   
 
§ 10
 
Szczegółowa struktura organizacyjna Ośrodka, wewnętrzny podział zadań i odpowiedzialność pracowników oraz zasady działania Ośrodka określa Kierownik w drodze Regulaminu Organizacyjnego zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy.
 
§ 11
Sprawy organizacyjne nieokreślone w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym regulowane
są zarządzeniem Kierownika Ośrodka.
 
 
Rozdział IV
Gospodarka finansowa.
 
§ 12
 1. Działalność Ośrodka finansowana jest w zakresie zadań własnych ze środków budżetu Gminy, a w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa.
 2. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o ustawę o finansach publicznych.
 3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Miejską.
 4. Odpłatność za niektóre świadczenia pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek ustalona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 13
Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.
 
§ 14
Zmiany w Statucie Ośrodka dokonuje w drodze Uchwały Rada Miejska.