Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Regulamin organizacyjny

Email Drukuj PDF
 Zarządzenie Nr 0151/114/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
z dnia 30 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie.
 
                 Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku §3 z z pkt. 3 Uchwały Nr V/25/90 Rady Miejskiej w Strzelinie w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie (zmiana; Uchwała Nr XIII/146/2003 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 20 listopada 2003r zmieniającej uchwałę Nr V/25/90 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 23 sierpnia 1990r w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie) Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin zarządza, co następuje: 

§1

Zatwierdzić Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzelinie.

§3

Traci moc Zarządzenie Nr 0151/3/2004 z dnia 20.09.2004r Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Strzelinie ze zmianą. Zarządzenie Nr 0151/140/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin z dnia 16 sierpnia 2006r w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 
Załącznik Nr  1
do Zarządzenia Burmistrza
Miasta i Gminy Strzelin Nr 0151/114/2009
z dnia 30- czerwca 2009r.
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELINIE
 
I Postanowienia ogólne
§1
Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, zwany dalej „regulaminem” określa szczegółową strukturę organizacji i zasad funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie zwanego dalej „ośrodkiem”.
§2
Podstawy prawne i przedmiot działania Ośrodka określa statut Ośrodka.
§3
Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich pracowników Ośrodka bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko służbowe. Każdy pracownik przy przyjęciu do pracy winien być z nim zapoznany.
§4
1.      Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
2.      Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji kancelaryjnej wraz z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
3.      Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych regulują zasady (polityki) rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie.
§5
Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach:
1.       Jednoosobowego kierownictwa.
2.       Służbowego podporządkowania.
3.       Szczegółowego podziału zadań, czynności , uprawnień i obowiązków.
4.       Indywidualnej odpowiedzialności za należyte wykonywanie tych zadań, czynności, uprawnień
i obowiązków.
 
II Zasady kierowania
§6
1.       Na czele Ośrodka stoi Kierownik, będący przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka.
2.       Kierownik kieruje Ośrodkiem przy pomocy Zastępcy Kierownika i Głównego Księgowego.
 
 
III Zakres działań i kompetencji Kierownika, Zastępcy Kierownika, Głównego Księgowego
§7
1.       Do zadań Kierownika ośrodka należy:
1)      Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Ośrodka i kierowanie jego działalnością.
2)      Reprezentowanie Ośrodka.
3)      Wydawanie wewnętrznych zarządzeń, aktów.
4)      Dokonywanie czynności prawnych oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie określonym
w pełnomocnictwach.
5)      Wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych zgodnie z upoważnieniami.
6)      Nadzór nad prowadzoną w Ośrodku gospodarką finansową.
7)      Zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań statutowych oraz wykonanie budżetu.
8)      Składanie Radzie Miejskiej corocznego sprawozdania z działalności Ośrodka
oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
9)      Koordynacja różnych form pomocy społecznej na terenie działalności Ośrodka.
10)   Pozyskiwanie funduszy na działalność Ośrodka.
11)   Współpraca z instytucjami, organizacjami społecznymi.
12)   Nadzorowanie i koordynowanie realizacji projektów finansowych ze środków pomocowych.
 
2.       Do zadań Zastępcy Kierownika należy w szczególności:
1)      Nadzorowanie organizacji pracy i realizacji zadań Ośrodka.
2)      Reprezentowanie Ośrodka wobec organów administracji, instytucji i osób trzecich.
3)      Zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia spraw.
4)      Wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.
5)      Koordynowanie prac związanych z tworzeniem planów, potrzeb w zakresie zadań realizowanych przez Ośrodek.
6)      Przygotowywanie danych do sprawozdań.
7)      Realizacja innych zadań zleconych przez Kierownika wynikających z działań Ośrodka.
8)      Zastępowanie Kierownika Ośrodka w czasie jego urlopu, choroby lub innej nieobecności.
9)      Bezpośredni nadzór nad pracą Sekcji Świadczeń Rodzinnych  i Funduszu Alimentacyjnego.
 
 
3.       Do zadań Głównego Księgowego należy.
1)      Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami.
2)      Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w sposób oszczędny i racjonalny.
3)      Dokonywanie kontroli kompleksowości i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
4)      Sporządzanie sprawozdań finansowych, analiz i bilansów.
5)      Planowanie, organizacja i nadzór nad pracami sekcji finansowo – księgowej.
6)      Nadzorowanie funkcjonowania kasy Ośrodka.
7)      Dokonywanie kontroli wewnętrznej.
 
 
 
IV Wewnętrzna struktura organizacyjna oraz zakres działań poszczególnych sekcji
§8
1.       Struktura Ośrodka
W celu sprawnej realizacji zadań statutowych Ośrodka wyodrębniono następujące sekcje
i samodzielne stanowiska:
1)      Sekcja Pomocy Środowiskowej.
2)      Sekcja Świadczeń.
3)      Sekcja Usług Opiekuńczych.
4)      Sekcja Świadczeń Rodzinnych.
5)      Sekcja Funduszu Alimentacyjnego.
6)      Sekcja Dodatków Mieszkaniowych.
7)      Sekcja Finansowo – Księgowa.
8)      Sekretariat i pracownicy obsługi.
9)      Sekcja Projektów Unijnych.
10)   Informatyk.
11)   Radca prawny.
 
2.       W skład Ośrodka wchodzi również:
1)      Placówka wielofunkcyjna:
a)      Dom Dziennego Pobytu,
b)      Jadłodajnia,
c)       Świetlica dla osób starszych,
d)      Klub Seniora.
2)      Świetlica Środowiskowa.
3)      Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
 
  
§9
Zadania poszczególnych sekcji:
1.       Sekcja Pomocy Środowiskowej
Sekcja Pomocy Środowiskowej składa się z 11 rejonów opiekuńczych obsługiwanych przez 11 pracowników socjalnych zgodnie z zasadą 2 tys. mieszkańców na jednego pracownika socjalnego.
Do zakresu działania pracownika socjalnego w rejonie należy:
1)          Znajomość przepisów, wytycznych, rozporządzeń, obowiązujących na powierzonym
                stanowisku.
2)          Rozpoznawanie środowiska do zadań z zakresu pomocy społecznej.
3)      Ustalenie planu udzielania pomocy zadań własnych i zleconych wg posiadanych możliwości
i uprawnień.
4)      Przeprowadzanie wywiadów rodzinnych (środowiskowych) wywiadów kontrolnych, alimentacyjnych, kart informacyjnych – dla różnych instytucji.
5)      Wspomaganie osób i rodzin wymagających pomocy w osiągnięciu możliwości pełnej aktywności społecznej.
6)      Współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów.
7)      Organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udziału w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym.
8)      Zapobieganie procesowi marginalizacji osób i grup, a także przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom w środowisku lokalnym.
9)      Przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę, rodzinę lub grupę.
10)   Udzielanie osobom, rodzinom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach
i dostępnych formach pomocy.
11)   Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.
12)   Współdziałanie z Rejonowym Urzędem Pracy, Pracodawcami, Służbą zdrowia, Szkołami, Organizacjami Społecznymi, Stowarzyszeniami, Radnymi, Sołtysami, Kościołem Katolickim
i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi i fundacjami w zakresie zadań pomocy społecznej.
13)   Szczegółowe obowiązki i uprawnienia poszczególnym pracownikom socjalnym określa Kierownik w zakresie obowiązków.
 
 
2.       Sekcja Świadczeń
W skład świadczeń wchodzi 2 pracowników. Do zadań pracowników należy:
      1) Przygotowanie decyzji administracyjnych:
     - zasiłków stałych;
     - zasiłków okresowych;
     - pomocy w postaci dożywiania:
2) Prowadzenie akt podopiecznych korzystających z różnych form pomocy.
3)      Naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i prowadzenie w tym zakresie
dokumentacji.
4)      Rozpoznawanie potrzeb i ich analiza.
5)      Przygotowywanie sprawozdań informacji dotyczących wykonania lub planowania pomocy
w ramach zadań zleconych.
6)      Przygotowywanie list wypłat zasiłków z zadań zleconych.
7)      Kompletowanie dokumentów do domów pomocy społecznej i wydawanie ustaleń
o odpłatności za dom.
8)      Wydawanie postanowień w sprawie udzielania pomocy kombatantom i prowadzenie
 w tym zakresie dokumentacji.
9)      Prowadzenie dokumentacji dot. kierowania podopiecznych i innych osób na komisje
ds. inwalidztwa i zatrudnienia.
10) Przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących:
     - zasiłków celowych;
     - zasiłków celowych specjalnych;
11)  Wnioskowanie o renty wyjątkowe.
12)  Występowanie do sądu o alimenty.
13)  Wnioskowanie do Komisji Alkoholowej przy Burmistrzu Miasta i Gminy w Strzelinie
        w sprawie podjęcia leczenia przez klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
        w   Strzelinie wymagających w tym zakresie pomocy.
14)   Udzielanie schronienia, posiłku, pomocy odzieżowej osobom tego pozbawionym.
15)   Sprawowanie pogrzebu.
16)   Pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne.
17)   Przygotowywanie list wypłat zasiłków z zadań własnych.
18)   Sporządzanie sprawozdań, pisemnych informacji dotyczących wykonania lub planowania pomocy w ramach zadań własnych.
19)   Współpraca z dyrektorami szkół, pedagogami w sprawie organizowania dożywiania dzieci
w szkołach.
 
3.      Sekcja Usług Opiekuńczych
Usługi opiekuńcze prowadzi i nadzoruje pracę opiekunek domowych Kierownik Sekcji Usług Opiekuńczych, który wykonuje również zadania dot. spraw osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie. Liczba etatów opiekunek domowych uzależniona jest
od potrzeb w środowisku opiekuńczym (podopiecznych).
Do zakresu usług opiekuńczych należy:
1)      Zapewnienie pomocy usługowej osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
2)      Zapewnienie pomocy usługowej osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy udzielić.
3)      Szukanie nowych rozwiązań zmierzających do usprawnienia usług opiekuńczych.
4)      Aktywizowanie środowiska w miejscu zamieszkania podopiecznego do sprawowania opieki.
5)      Ustalanie harmonogramu pracy opiekunek.
6)      Rozliczanie opiekunek z pracy, przeprowadzanie w tym zakresie kontroli i sporządzanie notatek służbowych.
7)      Ustalanie stałych zastępstw przypadku choroby opiekunki.
8)      Ustalanie czynności opiekuńczych u podopiecznych objętych pomocą usługową.
9)      Przygotowanie przywarsztatowe opiekunek do wykonywania czynności opiekuńczych
w środowisku.
10)   Przeprowadzanie szkoleń instruktażowych w zakresie świadczeń usługowych.
11)   Prowadzenie dokumentacji podopiecznych objętych pomocą usługową. Wydawanie w tym zakresie decyzji.
12)   Współdziałanie z Służbą Zdrowia, Radnymi, Sołtysami, Rejonowym Urzędem Pracy, pracodawcami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w zakresie pomocy społecznej.
13)   Organizacja specjalistycznych usług opiekuńczych.
 
 
W zakresie spraw osobowych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
1)      Prowadzenie spraw osobowych pracowników GOPS w Strzelinie.
2)      Sporządzanie analiz kadrowych i sprawozdawczości statystycznej w tym zakresie.
3)      Kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy.
4)      Prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego pracowników.
5)      Nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów bhp i ppoż. oraz tajemnicy
               państwowej i służbowej.
6)      Organizowanie okresowych badań pracowniczych, szkoleń z zakresu przepisów bhp
i  ppoż.
7)      Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 
4.      Sekcja Świadczeń Rodzinnych
W skład sekcji wchodzi 2 pracowników. Do zadań sekcji należy:
1)      Przyjmowanie i kompletowanie dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych.
2)      Ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych i opiekuńczych.
3)      Wydawanie decyzji administracyjnych na:
a)      Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami,
b)     Świadczenia opiekuńcze.
4)      Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
5)      Sporządzanie listy wypłat na wyżej wymienione świadczenia.
6)      Podpisywanie wyżej wymienionych decyzji zgodnie z udzielonym upoważnieniem w tym zakresie.
7)      Planowanie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu działań Działu.
8)      Wydawanie zaświadczeń na wniosek osoby zainteresowanej o korzystaniu
lub nie korzystaniu z tej formy pomocy.
9)      Wprowadzanie danych do systemu informatycznego, nadawanie numerów identyfikacyjnych.
 
 
 
 
5.      Sekcja Funduszu Alimentacyjnego
W skład sekcji wchodzi 2 pracowników obsługujących fundusz alimentacyjny. Do zadań sekcji należy:
1)      Przyjmowanie wniosków wraz z wymaganą dokumentacją.
2)      Ustalanie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego oraz przygotowywanie w tym zakresie decyzji administracyjnych.
3)      Sporządzanie list wypłat.
4)      Wprowadzanie danych do systemu informatycznego.
5)      Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w tym:
a)      Przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych,
b)     Odbieranie oświadczeń majątkowych,
c)      Prowadzenie korespondencji z komornikiem, urzędem pracy, prokuraturą, sądem, organami właściwymi dłużników i wierzycieli.
6)      Naliczanie odsetek od wypłaconych świadczeń oraz podział należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych.
7)      Przygotowywanie decyzji dla dłużników o zwrocie należności oraz upomnień i tytułów wykonawczych.
8)      Przekazywanie informacji do biura informacji gospodarczych.
9)      Ustalanie świadczeń nienależnie pobranych.
 
6.   Sekcja naliczania Dodatków Mieszkaniowych
 
W skład sekcji wchodzi 2 pracowników. Do zadań sekcji należy:
1)      Przyjmowanie wniosków od osób zainteresowanych ubiegających się o przyznanie 
               dodatku mieszkaniowego.
2)      Udzielanie wszechstronnej informacji interesantom w sprawie pomocy mieszkaniowej.
3)      Naliczanie dodatków.
4)      Wydawanie decyzji.
5)      Wprowadzenie danych do komputera i wydawanie decyzji administracyjnych
w przedmiotowej sprawie.
6)      Przygotowywanie list płac – dodatków mieszkaniowych.
7)      Sporządzanie przelewów do administratorów budynków.
8)      Prowadzenie dokumentacji w zakresie dodatków.
7.    Sekcja Finansowo - Księgowa
Sekcja Finansowo - Księgowa składa się z Głównego Księgowego, 2 Księgowych i Kasjera. Do zadań Sekcji Finansowo – Księgowej należy:
1)      Opracowanie rocznego projektu planu finansowego i harmonogramu kwartalnego.
2)      Realizacja wydatków wynikających z charakteru działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym.
3)      Przyjmowanie i ewidencjonowanie wpływów na konta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie z tytułu dochodów samorządowych, zwrotu wydatków
i innych rozliczeń.
4)      Dokonywanie kontroli dokumentów wpływających do księgowości, a następnie ich akceptacja, dekretacja, kompletowanie, księgowanie i wykonywanie innych czynności wynikających z ustaw.
5)      Prowadzenie urządzeń księgowych syntetycznych i analitycznych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.
6)      Dokonywanie wszystkich czynności wynikających z tytułu wynagrodzenia za pracę
i innych świadczeń związanych z pracą tj.: sporządzanie list płac, list dofinansowania
z ZFŚS i ekwiwalentów.
7)      Wykonywanie wszystkich rozliczeń z : ZUS-em, Urzędem Skarbowym, Urzędem Pracy, NFOZ, Urzędem Statystycznym i innych czynności wynikających z płac np. wydawania zaświadczeń o zarobkach oraz zaświadczeń emerytalno – rentowych.
8)      Prowadzenie kompletnej dokumentacji płacowej i zasiłkowej.
9)      Prowadzenie kasowej obsługi świadczeniobiorców Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie oraz wykonywanie innych czynności kasowych wynikających
z ustaw, rozporządzeń i zarządzeń.
10)   Czuwanie nad terminowym regulowaniem zobowiązań i windykacją należności.
11)   Prowadzenie szczegółowych rozliczeń przypisów i odpłatności z tytułu usług opiekuńczych wykonywanych na rzecz podopiecznych.
12)   Prowadzenie urządzeń księgowych związanych z gospodarką, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
13)   Wykonywanie czynności wynikających z instrukcji inwentaryzacyjnej.
14)   Sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie.
15)   Przygotowywanie wniosków odnośnie zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie.
16)   Opracowanie i aktualizowanie wewnętrznych instrukcji sekcji dotyczących rachunkowości.
17)   Przygotowanie projektów zarządzeń dotyczących polityki rachunkowości.
18)   Sporządzanie bilansu rocznego.
                                                                      
8.    Sekretariat i pracownicy obsługi
Sekretariat obsługuje jeden pracownik, do którego obowiązków należy:
       1)  Prowadzenie spraw związanych z obsługą klientów
       2)  Przyjmowanie podań;
       3)  Wydawanie decyzji;
       4)   Przygotowywanie korespondencji do wysłania;
       5)   Przynoszenie korespondencji z poczty;
       6)   Inne zadania zlecone przez kierownika.
Do zadań pracownika gospodarczego (sprzątającego)  należy:
      1)   Sprzątanie pomieszczeń;
      2)   Utrzymanie w czystości obejścia;
      3)   Wykonywanie drobnych napraw;
      4)    Otwieranie, zamykanie i zabezpieczanie pomieszczeń.
 
9.   Sekcja Projektów Unijnych
W skład sekcji wchodzi pracownik do spraw funduszy unijnych. Do zadań Sekcji należy przygotowywanie wniosków związanych z pozyskiwaniem środków unijnych, realizacja projektów oraz ich rozliczanie.
 
 
 
 
10.     Informatyk
Do zadań informatyka należy w szczególności:
1)           Nadzór nad funkcjonowaniem systemów informatycznych.
2)           Tworzenie, wdrażanie, rozwój i eksploatacja systemów informatycznych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
3)           Nadzór nad bezpieczeństwem przechowywania danych na nośnikach elektronicznych.
4)           Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
 
11.     Radca prawny
Do zadań radcy prawnego należy w szczególności:
1)           Przygotowywanie opinii prawnych związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, a także z realizowanymi zadaniami statutowymi.
2)           Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, uchwał, zarządzeń, umów, porozumień.
3)           Udzielanie porad prawnych pracownikom.
 
12.     Placówka wielofunkcyjna
Placówka wielofunkcyjne stanowi środowiskową formę pomocy służącą do utrzymania osób w ich naturalnym środowisku i przeciwdziałaniu instytucjonalizacji.
Obsługę placówki stanowią: Kierownik świetlicy, sprzątaczka, pomoc kuchenna. W skład placówki wchodzi Dom Dziennego Pobytu, Jadłodajnia, Świetlica, Klub Seniora. Do zadań placówki należy
w szczególności:
1)     Zapewnianie dziennej opieki zwłaszcza osobom w wieku emerytalnym oraz samotnym
o zmniejszonej sprawności psychofizycznej.
2)     Organizowanie różnych form wypoczynku i rekreacji.
3)     Zapewnianie gorącego posiłku dla wyżej wymienionych osób.
4)     Integracja osób starszych, samotnych ze środowiskiem lokalnym poprzez organizowanie
i uczestniczenie w rozmaitych imprezach kulturalnych i edukacyjnych.
5)     Informowanie klientów, osób zainteresowanych i przedstawicieli środowiska lokalnego
o dostępnych formach pomocy i zasadach ich przyznawania.
6)     Sporządzanie planów pracy, analiz i sprawozdań merytorycznych,
7)     Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie.
8)     Prowadzenie wymaganej dokumentacji.
9)     Wydawanie obiadów dla osób, którym decyzją przyznano pomoc.
10) Organizowanie spotkań uczestników Klubu Seniora.
 
13.     Świetlica Środowiskowa
Obsadę świetlicy stanowią: starszy wychowawca - koordynator, 3 wychowawców, psycholog. Świetlica Środowiskowa przeznaczona jest dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem, niewydolnych wychowawczo, rodzin rozbitych, rodzin w których występuje przemoc, dzieci
i młodzieży zagrożonych narkomanią,
Za właściwe funkcjonowanie świetlicy odpowiada starszy wychowawca - Koordynator.
 
14.     Punkt Informacyjno – Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Obsadę Punktu stanowi psycholog, terapeuta, pedagog, pracownik socjalny. Punkt służy ofiarom
i sprawcom przemocy. Celem jest zmniejszenie rozmaitych zjawisk przemocy w rodzinie i zwiększenie społecznej wrażliwości w sprawy przeciwdziałania przemocy.
 
V Postanowienia końcowe
 
§10
Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin Pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ustalony przez Kierownika.
 
 
 
§11
Zasady wynagradzania pracowników GOPS w Strzelinie reguluje Regulamin Wynagrodzeń ustalony przez Kierownika.
 
§12
Obieg, rejestracja, znakowanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywa się na zasadach określonych w Instrukcji Kancelaryjnej.
 
§13
Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie wchodzi w życie
z dniem podpisania przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.