Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Zapytanie ofertowe - Dostawy oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych

Email Drukuj PDF

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO

W związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących:  Dostawy oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych.

1.            Zamawiający

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

57-100 Strzelin,  ul. Kamienna 1

2.            Przedmiot zamówienia

Dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.

3.            Termin realizacji zamówienia 31.08.2014 r.

4.            Kryterium oceny ofert  - Cena 100 %

5.            Sposób przygotowania oferty

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku OFERTA" (załącznik nr 2). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Ofertę należy złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego lub przesłać pocztą. Na kopercie należy umieścić napis: „Oferta: Dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych.”

6.         Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę złożyć należy do dnia 20.08.2014r. do godz. 12:00

Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego przy ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin   lub przesłać przesyłką pocztową na podany adres.

 

Załącznik nr 1

Program antywirusowy powinien spełniać następujące wymagania:

  • Wymagane funkcjonalności: antywirus, antyspyware, zapobieganie włamaniom, kontrola urządzeń peryferyjnych (blokowanie urządzeń USB).
  • Zgodność z systemami operacyjnymi Windows XP i Windows 7 (32 i 64 bit).
  • Centralna administracji poprzez konsolę administracyjną.
  • Zdalna instalacja na komputerach klienckich.
  • Subskrypcja dla instytucji samorządowej na 1 rok.

Załącznik nr 2

Pieczęć oferenta

OFERTA

.............................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 ze zm.), a dotyczącego:

Dostawy oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych.

składamy ofertę, następującej treści:

1.       Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto.............................zł.

Obowiązujący podatek VAT  .....%...............................zł.

                 Cena brutto .............................................................zł.

                 Słownie: …………………………………………………………………………………………………

Szczegółowa oferta cenowa stanowi załącznik nr 1 do oferty

2.       Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.

3.       Oświadczamy,   że   firma   jest   płatnikiem   podatku   VAT   o   numerze   identyfikacyjnym NIP .......................................................

 


.......................................................

(Data i podpis osoby upoważnionej)