Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

PLAN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA 2012 ROK STRATEGIA SZCZEGÓŁOWA

Email Drukuj PDF

PLAN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

NA 2012 ROK STRATEGIA SZCZEGÓŁOWA

 

L.p.

 

Działania i cele operacyjne

 

 

Sposób realizacji

 

Podmiot odpowiedzialny

 

Termin realizacji

1.

Podnoszenie świadomości społecznej
w obszarze przyczyn i skutków przemocy oraz integrowanie i koordynowanie działań w tym zakresie.

- zamieszczenie w lokalnej prasie cyklu publikacji dotyczących przemocy

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w Strzelinie

Elżbieta Kasprzyszak

- zadania stałe

- rozpowszechnianie informacji
o instytucjach, osobach
i możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym (przygotowanie ulotki informacyjnej)

- kampania ulotkowa (zakupienie plakatów o treści dotyczącej przemocy)

 

- GOPS Strzelin

- 31.12.2012r.

 

- nawiązanie współpracy
z mediami lokalnymi (prasą, telewizją), zamieszczanie informacji na stronie internetowej

- PCPR

- GOPS

- 31.12.2012r.

- udział członków Zespołu w zebraniach szkolnych z rodzicami (przekazywanie informacji na temat przemocy)

- KPP

- Kuratorzy

- PZLA

 

- 31.12.2012r.

2.

Podnoszenie efektywności działań
i współpracy instytucji oraz organizacji świadczących pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

- zorganizowanie konferencji na temat zjawiska przemocy,

- Inspektor Oświaty Urzędy Miasta i Gminy Strzelin

- Młodzieżowa Rada Gminy Strzelin

- do 31.12.12r.

 

 

- regularne posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, w tym podejmowanie działań, interwencji i monitorowanie
podjętych działań

 

- wszystkie podmioty funkcjonujące w Zespole Interdyscyplinarnym

- GOPS

 

- zad. stałe

 

 

- uczestnictwo w szkoleniach
i konferencjach podnoszących poziom kompetencji zawodowych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

- zorganizowanie szkolenia na temat ,,Niebieska Karta”

 

- wszystkie podmioty funkcjonujące w Zespole Interdyscyplinarnym.

- GOPS

- do 31.12.12r.

 

3.

Zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom doświadczającym przemocy
w rodzinie i świadkom przemocy
w rodzinie. Strategie wsparcia dotyczącego zapobiegania przemocy wobec dzieci

i osób dorosłych

 

- prowadzenie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

- GOPS

 

 

 

 

praca stała

 

 

- opracowanie i realizacja programu edukacyjnego
z zakresu przeciwdziałania przemocy dla dzieci

 

 

- Kuratorzy

 

- IX – XII 2012r.

- zorganizowanie grupy wsparcia dla ofiar przemocy

- GOPS

- PZLA

- do 31.12.12r.

 

4.

Opracowanie i realizacja programu terapeutycznego dla sprawców przemocy
w rodzinie ukierunkowanego na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc.

 

- przeprowadzenie 36 godzinnego programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy.

- GOPS, PZLA Strzelin

- IX - XI 2012r.

5.

Analiza i ocena działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

- stała ewaluacja technikami ilościowymi i jakościowymi. Ocena i weryfikacja dotychczasowych działań.

- GOPS, PZLA Strzelin

- do 31.12.12r.