Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Projekt 2016 / 2017

Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin

Email Drukuj PDF

logotypy-rpo-wd

Od 01.09.2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie przystąpił do realizacji projektu pn. „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, osi priorytetu 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zostanie udzielone kompleksowe wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Strzelin. Uczestnikami projektu będą osoby najbardziej oddalone od rynku pracy tj. osoby długotrwale bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkujące na obszarze Gminy Strzelin. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa uczestników i zmniejszenie dystansu do zatrudnienia osób objętych wsparciem w projekcie, a celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczającym wielokrotnego wykluczenia społecznego z terenu Gminy Strzelin. Celem szczegółowym projektu jest zdobycie nowych umiejętności społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych oraz poprawa sytuacji finansowej uczestników projektu.

Podstawowym narzędziem realizacji projektu będzie kontrakt socjalny. Na każdym etapie uczestnictwa w projekcie uczestnicy będą objęci pracą socjalną co pozwoli na stały monitoring postępów oraz dynamiczne reagowanie na pojawiające się potrzeby uczestników.
Projekt jest odpowiedzią na izolację osób długotrwale bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej.

W związku z tym grupą docelową projektu jest 66 osób (55 kobiet, 11 mężczyzn) długotrwale bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo.
Projekt podzielony jest na dwie edycje:

  • pierwsza edycja – 33 osoby od X 2016r. do 31 V 2017r.
  • druga edycja – 33 osoby od VI 2017r. do 30 IV 2018r.

Każdy z uczestników projektu zostanie objęty co najmniej trzema instrumentami aktywnej integracji. Planuje się :

  1. poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno – zawodowych,
  2. usługi integracyjne obejmujące edukację społeczną i obywatelską,
  3. trening kompetencji i umiejętności społecznych,
  4. specjalistyczne poradnictwo o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym,
  5. kursy i szkolenia.

Całkowita wartość projektu wynosi 505.000,00 zł, kwota dofinansowania 429.250,00 zł, wkład własny Gminy 75.750,00 zł.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie do realizacji projektu z obszaru pomocy społecznej. Natomiast pracownicy socjalni w związku z wykonywanymi na co dzień obowiązkami służbowymi posiadają bardzo duże doświadczenie w pracy ze środowiskiem osób długotrwale bezrobotnych, doskonale znają to środowisko i zależności w nim panujące.