Zasiłek celowy

Drukuj

Na podstawie  art. 39 ust.1 zasiłek celowy może być przyznany na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

ust.2 zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

ust.3 osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

art.40 ust.1 Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie , które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

ust.2 Zasiłek celowy może być przyznany także osobie lub rodzinie ,które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

ust.3 Zasiłek celowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Na podstawie art. 41 w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany :

  1. specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny; który nie podlega zwrotowi
  2. zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.