Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Nabór na stanowisko: GŁÓWNY KSIĘGOWY - ponowne

Email Drukuj PDF

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie

ogłasza nabór na stanowisko pracy

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1

 

Nazwa stanowiska: GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

I.                     Wymagania niezbędne

1.        Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2.        Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

3.        Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe.

4.        Wykształcenie wyższe ekonomiczne (jednolite studia magisterskie) lub wyższe ekonomiczne (studia zawodowe), uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne studia podyplomowe.

5.        Minimum 3 lata pracy w księgowości.

6.        Znajomość regulacji prawnych w zakresie: finansów publicznych, rachunkowości                           (w szczególności rachunkowości budżetowej), prawa podatkowego, egzekucji administracyjnej, administracji samorządowej, kpa.

II.                   Wymagania dodatkowe

1.        Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie Microsoft Office.

2.        Umiejętności organizacyjne.

3.        Komunikatywność i otwartość.

4.        Umiejętność analitycznego, syntetycznego i twórczego myślenia.

5.        Umiejętność podejmowania szybkich decyzji.

III.                 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1.        Nadzór i organizacja zgodne z obowiązującymi przepisami prawa prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej.

2.        Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym jednostki.

3.        Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4.        Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

5.        Sporządzanie planów finansowych.

6.        Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.

IV.                Warunki płacy

Pierwsza umowa na okres próbny.

Wynagrodzenie: zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2005r Nr 146 poz. 1222 ze zmianami).

V.                  Wymagane dokumenty

1.        List motywacyjny.

2.        Komplet dokumentów poświadczających wymagany staż prac (kopie świadectw pracy).

3.        Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.

4.        Kserokopia dowodu osobistego.

5.        Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

6.        Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane            z ogłoszonym naborem.

 

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej               w Strzelinie ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin.

Dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór – główny księgowy”                     w terminie do dnia 19 sierpnia 2008r do godz. 14ºº.

Dokumenty dostarczone po upływie wyznaczonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gops.internetdsl.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                        w Strzelinie ul. Kamienna 1.