Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Nabór na stanowisko: Asystent Koordynatora projektu systemowego - Ponowne 2

Email Drukuj PDF

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELINIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Asystent Koordynatora projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych

z terenów Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”

 

1. Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie,

b)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,

d)   wykształcenie wyższe,

e)    umiejętność obsługi komputera (Excel, Word),

f)    zaangażowanie w pracę, umiejętność pracy w zespole, samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy pod presją czasu. sumienność i rzetelność , dobra organizacja czasu pracy , gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,

g)   dwuletni staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego przy rozliczaniu projektów unijnych

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)   współpraca z koordynatorem i kierownikami GOPS w zakresie prawidłowego przepływu informacji i dokumentacji projektowej,

b)   księgowanie dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu,

c)   rozliczanie projektu

d)   nadzór nad bazą danych uczestników projektu,

e)   współpraca w organizacji szkoleń i konferencji związanych z realizacją projektu.

 3. Wymagane dokumenty:

a)  ist motywacyjny,

b)   życiorys,

c)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

e)   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)    inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje.

 

Wynagrodzenie finansowane ze środków EFS ujętych w budżecie projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenów Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin lub pocztą na wskazany adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta Koordynatora projektu systemowego „Aktywizacja osób bezrobotnych z terenów Gmin Borów, Przeworno i Strzelin” w terminie do dnia 19 sierpnia 2008 r. do godz. 14°°.

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz kontaktowym numerem telefonu), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (jt. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm..) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.).”

Ogłoszenie jest również dostępne na stronie internetowej: www.gops.internetdsl.pl