Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta ds. funduszu alimentacyjnego

Email Drukuj PDF

Zobacz dokument w formacie PDF

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ogłasza nabór na stanowisko Referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 

I.                    Wymagania niezbędne:

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym w GOPS na stanowisku urzędniczym, to jest:  Referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego może być osoba, która:

·     jest obywatelem polskim lub osobą nie posiadającą polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

·         ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

·         posiada kwalifikacje zawodowe,

·         posiada co najmniej wykształcenie wyższe  magisterskie lub licencjat (preferowane administracyjne),

·         nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

·   dobra znajomość przepisów prawa dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego  oraz praktycznego ich stosowania;

·         biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego: Word, Excel, a dodatkowo oceniana umiejętność obsługi programów specjalistycznych;

·         swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

·         łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

·         komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy i zarządzania czasem.

 

       

II.                  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do podstawowych obowiązków i odpowiedzialności Referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy w szczególności:

·         przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

·         prowadzenie rejestru wpływu wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

·         udzielanie informacji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

·         sporządzanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

·         przygotowanie korespondencji prowadzonej w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego ;

·         prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego, w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

·         prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także postępowań w sprawie ich egzekucji administracyjnej;

·         przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

·         prowadzenie teczek rzeczowych świadczeniobiorców zgodnie z jednolitym wykazem akt;

·         wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

·         prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w tym przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych;

·         zgłaszanie informacji o zobowiązaniach alimentacyjnych do biur informacji gospodarczych;

·         współpraca z organami egzekucyjnymi i sądowymi w zakresie przewidzianym w ustawie;

·          archiwizowanie akt.

 

III.              Warunki zatrudnienia na stanowisku:

·         Stanowisko pracy mieści się w budynku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie przy  ul. Kamiennej 3, 57-100 Strzelin

·      Pomieszczenie pracy znajduje się na parterze i jest wyposażone w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie ponad 4 godz. dziennie.

·         W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.

·         W przeważającej części dnia pracy praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku.

·         Pracownik będzie miał częsty kontakt z interesantami, praca z dużym, stałym dopływem informacji.

 

IV.              Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny,

·         życiorys (CV),

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

·         oświadczenie o niekaralności,

·         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ).

 

V.                 Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie przy ul. Kamiennej 1, 57-100 Strzelin do 15.02.2021 r. do godziny 13.00 osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referent ds. świadczeń z funduszu alimentayjnego.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

  

VI.              Informacje dodatkowe:

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  71 39 32 269 lub 71 39 20 577

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gops-strzelin.pl  oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie  po rozstrzygnięciu naboru nie odsyła złożonych ofert dokumentów, a nieodebrane po 3 miesiącach  zostaną zniszczone.

 

 


 

Zarządzenie nr GOPS/V/0110/1/2021
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie
z dnia 04 lutego 2021 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w naborze na stanowisko Referenta ds. funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie

Na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity z 2019r poz. 1282 ) oraz na podstawie rozdziału II pkt 1 Regulaminu naboru na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie stanowiącego załączniki do Zarządzenia Nr GOPS/V/0110/1/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie z dnia 30 stycznia 2008r zarządzam:

§ 1

Powołuję Komisję ds. Naboru, w celu wyłonienia Kandydata na stanowisko Referenta
ds. funduszu alimentacyjnego:

1. Małgorzata Matthaus - Przewodnicząca Komisji
2. Halina Watral - Sekretarz Komisji
3. Kazimiera Toporowska - Członek Komisji

§ 2

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na stanowisko Referenta ds. funduszu alimentacyjnego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ogłasza nabór

na stanowisko Referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 

I.                    Wymagania niezbędne:

Pracownikiem samorządowym zatrudnionym w GOPS na stanowisku urzędniczym, to jest:  Referent ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego może być osoba, która:

·         jest obywatelem polskim lub osobą nie posiadającą polskiego obywatelstwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej i na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje jej prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

·         ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

·         posiada kwalifikacje zawodowe,

·         posiada co najmniej wykształcenie wyższe  magisterskie lub licencjat (preferowane administracyjne),

·         nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe:

·         dobra znajomość przepisów prawa dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego, znajomość przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Postępowania Administracyjnego  oraz praktycznego ich stosowania;

·         biegła znajomość obsługi komputerowego oprogramowania biurowego: Word, Excel, a dodatkowo oceniana umiejętność obsługi programów specjalistycznych;

·         swobodna umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

·         łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

·         komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy i zarządzania czasem.

 

       

II.                  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do podstawowych obowiązków i odpowiedzialności Referenta ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy w szczególności:

·         przyjmowanie wniosków i ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

·         prowadzenie rejestru wpływu wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

·         udzielanie informacji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

·         sporządzanie list wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

·         przygotowanie korespondencji prowadzonej w sprawach z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego ;

·         prowadzenie postępowania, w tym administracyjnego, w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

·         prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także postępowań w sprawie ich egzekucji administracyjnej;

·         przygotowywanie projektów decyzji, postanowień oraz wszelkich innych pism w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

·         prowadzenie teczek rzeczowych świadczeniobiorców zgodnie z jednolitym wykazem akt;

·         wprowadzanie do systemów informatycznych danych niezbędnych do wydawania decyzji w sprawach ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

·         prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych w tym przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych;

·         zgłaszanie informacji o zobowiązaniach alimentacyjnych do biur informacji gospodarczych;

·         współpraca z organami egzekucyjnymi i sądowymi w zakresie przewidzianym w ustawie;

·          archiwizowanie akt.

 

III.              Warunki zatrudnienia na stanowisku:

·         Stanowisko pracy mieści się w budynku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie przy  ul. Kamiennej 3, 57-100 Strzelin

·         Pomieszczenie pracy znajduje się na parterze i jest wyposażone w typowe urządzenia oraz środki do pracy biurowej. Dodatkowym narzędziem pracy jest komputer wraz z urządzeniami peryferyjnymi, w tym monitor ekranowy, który wykorzystywany będzie ponad 4 godz. dziennie.

·         W procesie pracy tworzone będą dokumenty w formie elektronicznej i papierowej.

·         W przeważającej części dnia pracy praca siedząca (statyczna), z obciążeniem układu mięśniowo szkieletowego oraz narządu wzroku.

·         Pracownik będzie miał częsty kontakt z interesantami, praca z dużym, stałym dopływem informacji.

 

IV.              Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:

·         list motywacyjny,

·         życiorys (CV),

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

·         oświadczenie o niekaralności,

·         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym;

·         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)  oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ).

 

V.                 Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie przy ul. Kamiennej 1, 57-100 Strzelin do ………………….. do godziny ……... osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Referent ds. świadczeń z funduszu alimentayjnego.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

  

VI.              Informacje dodatkowe:

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu  71 39 32 269 lub 71 39 20 577

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.gops-strzelin.pl  oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie  po rozstrzygnięciu naboru nie odsyła złożonych ofert dokumentów, a nieodebrane po 3 miesiącach  zostaną zniszczone.