Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Ogłoszenie o naborze Specjalisty „PSYCHOLOGA”

Email Drukuj PDF

Pełna treść ogłoszenia z załącznikami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie poszukuje do współpracy psychologa

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologii;
 • 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku psychologa;
 • co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • udział w szkoleniach specjalistycznych w zakresie pracy z osobami oświadczającymi lub stosującymi przemoc domową w wymiarze minimum 50 godz.
 • udział w szkoleniach z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień w wymiarze minimum 50 godz.
 • udział w szkoleniu mediacyjnym uprawniającym do przeprowadzania mediacji.

Forma współpracy

Umowa zlecenie – 4 godziny tygodniowo w godzinach popołudniowych.

Wymagania dodatkowe

 • wysoka kultura osobista
 • odporność na stres
 • samodzielność, kreatywność w działaniu, odpowiedzialność
 • dyspozycyjność

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 • prowadzenie konsultacji, poradnictwa dla osób, rodzin dotkniętych przemocą oraz sprawców przemocy
 • prowadzenie terapii z osobami (dorosłymi, dziećmi) dotkniętymi kryzysem w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie

Wymagane dokumenty

 • życiorys (CV)
 • kserokopie świadectw pracy
 • dokumenty poświadczające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, odbyte kursy
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności
 • formularz oferty – załącznik nr 1

Inne informacje

 1. Przewidywany termin wykonania usługi od 01.07.2016 r. – 30.06.2017 r.
 2. Forma współpracy- umowa zlecenie
 3. Miejsce pracy GOPS w Strzelinie Punkt Informacyjno Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Strzelin, ul. Pocztowa 3

 

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 57-100 Strzelin w terminie:

do dnia 08.06.2016r do godziny 13:00 (liczy się data wpływu)

Dokumenty aplikacyjne powinny być w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z dopiskiem „nabór- psycholog"

Dokumenty, które wpłyną powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty: życiorys CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być zaopatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych „ Dz. U z 2014 r. poz. 1182 j. t. )

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nie odebrane po 3 miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z wybranymi oferentami.

Treść ogłoszenia zostanie umieszczona na stronie internetowej www.gops-strzelin.pl oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie.

Informacji na temat Ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu 713932269, 713920577 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 15.00