Informacja o przetwarzaniu danych - RODO

Drukuj

Klauzula informacyjna dla podopiecznego GOPS

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec osób ubiegajacych się oświadczenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin.
  2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@ strzelin.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie, wynikajacych z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres udzielania świadczeń, a następnie przechowywane zgodnie z kwalifikacją ngednolitego rzeczowego wykazu akt.
  7. Posiada Pani/Pan:

Nie przysługuje Pani/Panu:

  1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  2. Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem udzielenia świadczeń przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.