Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizuje projekt "Sztuka życia"

Email Drukuj PDF

Od lipca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizuje projekt "Sztuka życia" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2020. Projekt przygotowany przez Członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Strzelinie został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i otrzymał dotację celową na realizację zadań wynikających z treści projektu. Środki własne na realizację projektu zapewniła Gmina Strzelin.

Głównym celem projektu jest wdrożenie działań profilaktycznych dotyczących zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem skutków w postaci zachowań suicydalnych. Planowane działania mają na celu poprzez upowszechnianie wiedzy o tym zjawisku, promowanie niedestrukcyjnych sposobów radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi oraz propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich na terenie naszej Gminy.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Warsztaty filmowe z elementami socjoterapii dla młodzieży. W trakcie zajęć uczestnicy będą poznawać i pracować nad zagadnieniami scenariusza, reżyserii, montażu oraz zdjęć w filmie, a w rezultacie jako początkujący aktorzy stworzą film pt. „Sztuka Życia". Film oparty będzie na budowaniu optymizmu, wiary we własne siły, odkrywaniu potencjałów – ma być swoistą celebracją życia. Podczas zajęć odbędą się także spotkania z aktorami.

2. Bajka terapeutyczna. Bajka zostanie stworzona dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Zostanie wydana w formie broszurowej. Jest to propozycja metody pomagającej dziecku (4-9 lat) radzić sobie w trudnych sytuacjach. Bajki rozwijają wyobraźnię i zdolności twórcze dziecka, kształtują jego wrażliwość i poczucie estetyki, pomagają w uświadamianiu i wyrażaniu uczuć. Jest to działanie profilaktyczne, innowacyjne na naszym terenie, które przyczyni się do propagowania prawidłowych postaw rodzicielskich i metod wychowawczych..

3. Konferencja. Planowane są wykłady, które podniosą świadomość społeczną na temat zjawiska przemocy w rodzinie i ich skutków, uświadomią jak ważne jest zdrowie psychiczne rodziny, wychowawcza i edukacyjna rola rodziny, omówiona zostanie tematyka myśli, tendencji i zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży jako możliwy skutek przemocy w rodzinie.

4. Lokalna kampania. Mieszkańcom Gminy Strzelin udostępnione zostaną ulotki i plakaty dotyczące skutków przemocy oraz zawierające informacje, co robić, gdzie się udać po pomoc w sytuacji kryzysowej. Ulotki i plakaty zawierać będą także informacje dotyczące właściwych postaw rodzicielskich i metod wychowawczych. W lokalnej prasie zamieszczone zostaną artykuły mające na celu podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz jego skutków.

Działania skierowane są do kilku grup docelowych:

  • bezpośredni uczestnicy proponowanych działań: dzieci i młodzież, rodzice, przedstawiciele różnych służb działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie: pedagodzy, psychologowie, nauczyciele z lokalnych szkół, funkcjonariusze policji, kuratorzy, pracownicy socjalni - w tym kadra z instytucji współpracujących przy realizacji projektu
  • lokalna społeczność jako uczestnicy lokalnej kampanii, konferencji oraz odbiorcy działań promocyjnych
  • kierownicy gminnych i powiatowych jednostek, radni gminni i powiatowi jako odbiorcy lokalnej kampanii, konferencji i działań promocyjnych

Wszystkie działania są ze sobą spójne i mają wspólny cel – poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej.