Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Sprzęt rehabilitacyjny !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że 25.06.2019r. został podpisany protokół przyjęcia darowizny z Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Bujwida 34.

Przedmiotem darowizny jest niżej wymieniony sprzęt:

  • 3 wózki inwalidzkie,
  • 4 balkoniki,
  • 4 pary kul.

Przedmioty te mogą być wypożyczone osobom niepełnosprawnym wymagającym zaopatrzenia w wyżej wymieniony sprzęt.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1, telefon 71-39-20-577 pokój nr 7 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2018.

Nowy okres zasiłkowy 2019/2020 - Rodzina 500 plus

 

rodzina500 logo-small

Więcej…

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej: do 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej , do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

Osoba uprawniona: oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

W okresie świadczeniowym 2019/2020 wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2018 z uwzględnieniem bieżącej sytuacji dochodowej (utraty, uzyski dochodu).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00 zł.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać i składa się w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 3, w godzinach :

  • Poniedziałek 7:45 – 15:45
  • Wtorek 8:00 – 16:00
  • Środa 7:45 – 15:45
  • Czwartek 7:45 – 15:45
  • Piatek 7:45 – 15:45
Więcej…

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Czas trwania okresu zasiłkowego 2019/2020:

Od 1 listopada 2019 do 31 października 2020 roku.

Składanie wniosków:

- droga elektroniczną – od 01-07-2019 r. do 30-11-2019 r.

- osobiście lub pocztą – od 01-08-2019 r. do 30-11-2019 r.

Więcej…

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie za rok 2018

Pliki sprawozdania w formacie PDF do pobrania:

1. Bilans

2. Rachunek zysków i strat

3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki

4. Informacja podatkowa

 

 

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018

 

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 - 2018

 

„Posiłek w szkole i w domu”

Dnia 19 marca 2019r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Strzelin reprezentowaną przez Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Panią Dorotę Pawnuk została podpisana umowa w sprawie dotacji celowej jako wsparcie finansowe w zakresie realizacji przez Gminy w 2019r. zadania w postaci dożywiania. Całkowity koszt zadania wynosi 226.834,00 zł, w tym dotacja 136.100,00 zł a wkład własny gminy 90.734,00 zł.
W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" udzielana jest pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. O pomoc mogą ubiegać się osoby samotne, których dochód nie przekracza kwoty 1.051,50 zł oraz osoby w rodzinie, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł. Od stycznia 2019r. pomocą zostało objętych 241 osób, w tym dzieci 168 a dorosłych 73 osoby.
Informacje dotyczące programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 1 w godzinach od 8:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu 71 39 20 577.

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL