Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021

Drukuj

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

Osoba uprawniona:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, w powyższy sposób, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

W okresie świadczeniowym 2020/2021 wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2019 z uwzględnieniem bieżącej sytuacji dochodowej (utraty, uzyski dochodu).
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00 zł.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać i składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 3, w godzinach :

Wnioski do pobrania:
https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111

Do wniosku należy dołączyć:

• zaświadczenie organu egzekucyjnego świadczące o bezskuteczności egzekucji w okresie ostatnich dwóch miesięcy lub oświadczenie,
• zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych w 2019 r. alimentów.
• informacje właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą lub w przypadku, gdy dłużnik przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania lub brak możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
• dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość (jeżeli wystąpiły):
- świadectwo pracy, umowa zlecenie + Pit-y 11/za 2019 r. (w przypadku utraty zatrudnienia);
- umowa o pracę, umowa zlecenie i zaświadczenie o osiągniętym wynagrodzeniu netto za drugi miesiąc pracy (w przypadku podjęcia zatrudnienia po 2019 r.);
• nr konta bankowego, na który mają być przekazywane świadczenia

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Świadczeniobiorcy korzystający z w/w świadczeń w tut. Ośrodku są obowiązani zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące sytuacji dochodowej i rodzinnej na bieżąco.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
• zawarła związek małżeński.

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa: Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 808 ze zm.)