Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Rodzina wspierająca - informacje

Email Drukuj PDF

W oparciu o art. 29 ust. 1, 2 i art. 30 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r. poz. 1111 ze zmianami) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

  1. prowadzeniu gospodarstwa domowego,
  2. kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych.

Rodzina wspierająca musi pochodzić z bezpośredniego otoczenia dziecka przebywającego w rodzinie, która ma zostać objęta pomocą rodziny wspierającej z powodu przeżywania trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Przez pojęcie bezpośredniego otoczenia należy rozumieć w szczególności środowiska sąsiedzkie, rodziny zaprzyjaźnione.

Rodziny wspierające mogą tworzyć zarówno osoby spokrewnione, jak i niespokrewnione. Pomoc rodziny wspierającej może dotyczyć różnych aspektów życia takich jak organizowanie czasu wolnego dzieciom, wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomoc w nauce, wskazówki dotyczące wychowania dzieci, ale również takich wydawałoby się oczywistych dla rodziny spraw jak nauka gotowania, sprzątania, utrzymanie higieny osobistej czy racjonalnego prowadzenia budżetu domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia. Rodzinie wspierającej przysługuje jedynie zwrot kosztów związanych z udzieleniem pomocy. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie przewiduje wynagrodzenia dla rodziny wspierającej za pełnienie funkcji.

Bliższych informacji na temat rodzin wspierających można uzyskać w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie
ul. Kamienna 3, 57-100 Strzelin
tel: 71 39-20-577