Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Dodatek energetyczny

Email Drukuj PDF

Dodatek energetyczny, przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2. ust. 1. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2133 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Minister właściwy ogłasza, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski", wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy (Monitor Polski z 2021r. poz. 393).

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.05.2021r. do 30.04.2022r. wynosi odpowiednio:

  • dla gospodarstwa jednoosobowego - 12,09 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 16,79 zł miesięcznie,
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 20,15 zł miesięcznie.

Osoba starająca się o przyznanie dodatku energetycznego obowiązana jest złożyć:

  • wniosek o przyznanie dodatku energetycznego,
  • kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.