Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

logo-projekt-noweotwarcie

rodzina 500

Rządowy program „Dobry start”

Email Drukuj PDF

logo-dobrystrart

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz.U. z dnia 1 czerwca 2018r., poz.1061) – określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu „Dobry start" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2018 z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start" (M.P. poz. 514).

Świadczenie dobry start w wysokości 300,00zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje:

 • rodzicom,
 • opiekunom faktycznym,
 • opiekunom prawnym,
 • rodzinom zastępczym,
 • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
 • dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo- terapeutycznych,
 • osobom uczących się.

Zgodnie z § 4 ust. 2-3 rozporządzenia, świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
 • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Zgodnie z § 6 pkt. 2 rozporządzenia, świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne -tzw. „zerówka"- w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego).

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o świadczenie dobry start.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku (forma papierowa), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (przy pomocy Platformy Informacyjno - Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na stronie www. empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość) – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Wnioski złożone po upływie terminu 30 listopada pozostaną bez rozpatrzenia. Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania ww. świadczenia oraz rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start można składać:

 1. Pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1, 57 - 100 Strzelin
 2. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 3 (pokój nr 1) w godzinach pracy tut. Ośrodka,
 3. Przez internet E - wniosek za pomocą portalu empatia mpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.