Nowy okres zasiłkowy 2018/2019 - Rodzina 500 plus

Drukuj

rodzina500 logo-small

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2017r., poz. 1851 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz., 1465). Program „Rodzina 500 plus" to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Świadczenie wychowawcze otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

Wniosek o świadczenie wychowawcze trzeba składać raz w roku w miejscu zamieszkania. Gdy rodzina ubiega się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie ma konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione jest od kryterium dochodowego i w takim przypadku co rok trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. Ponadto wnioskodawcy zobowiązani są do zgłaszania każdej zmiany dochodowej w ciągu trwania całego okresu zasiłkowego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko należy dołączyć:

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia można składać:

  1. Pocztą tradycyjną na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1, 57 - 100 Strzelin
  2. Osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 3 (pokój nr 1) w godzinach pracy tut. Ośrodka,
  3. Przez internet E - wniosek za pomocą portalu empatia mpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.