Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Program „Czyste Powietrze” 2.0

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane w związku z Programem „Czyste Powietrze" 2.0.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydania zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej!

Gdzie można złożyć wniosek?

W sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie przy ul. Kamiennej 1.

Druk wniosku do pobrania.

 

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych

Ogłoszenie o wynikach naboru - PDF

 

Lista kandydatów na stanowisko Referenta ds. świadczeń rodzinnych

Lista kandydatów - PDF

 

Ogłoszenie o naborze Referenta ds. świadczeń rodzinnych

Wsparcie Psychologiczne

plakat konsultacje-www

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizuje projekt "Sztuka życia"

Od lipca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizuje projekt "Sztuka życia" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" edycja 2020. Projekt przygotowany przez Członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Strzelinie został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i otrzymał dotację celową na realizację zadań wynikających z treści projektu. Środki własne na realizację projektu zapewniła Gmina Strzelin.

Więcej…

Oferta Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Mikoszowie

Oferta-celestyn

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko Asystenta Rodziny - PDF

 

Projekt "GOPS Strzelin - nowe otwarcie"

logo-projekt-noweotwarcie


Projekt „GOPS Strzelin — nowe otwarcie"

Beneficjent:

Gmina Strzelin/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Działanie 2.5 — Skuteczna pomoc społeczna

Wartość projektu:

421 068,75 zł

Kwota dofinansowania ze środków europejskich — 346 228,56 zł
Kwota dotacji celowej z budżetu państwa — 64 578,94 zł

Okres realizacji projektu:

01/02/2020 — 31/07/2021

Cel projektu:

Podniesienie efektywności i skuteczności pomocy społecznej w gminie Strzelin.
Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Planowane efekty:

Podniesienie jakości pracy pracowników socjalnych oraz całego ośrodka pomocy społecznej.
Wprowadzone w wyniku działań projektowych zmiany zoptymalizują wykorzystanie kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników i wpłyną na zwiększenie udziału pracy socjalnej w podejmowanych codziennie czynnościach zawodowych.

Formy wsparcia:

Finansowanie etatów 3 pracowników
Szkolenia dla pracowników GOPS w Strzelinie Superwizja pracowników socjalnych

Grupa docelowa: 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie

Więcej artykułów…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL