Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Drukuj

Strzelin: Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r.
Numer ogłoszenia: 420502 - 2014; data zamieszczenia: 29.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 251879 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 20 577, 39 32 260, faks 071 39 20 577.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków składających się z dwóch dań, zupa 400 gram + porcja chleba 100 gram oraz II danie o gramaturze, co najmniej 550 (ziemniaki, ryż, kasza - 250 gram, porcja rybna, mięsną - 150 gram oraz surówka, warzywa gotowane - 150 gram), z zachowaniem kaloryczności przewidzianej ustawowo dla osób dorosłych, dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych (1 raz dziennie) w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. Przygotowywanie posiłków będzie miało miejsce w lokalu Wykonawcy. Posiłki będą dostarczane na godzinę 12.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, Placówka Wielofunkcyjna - Jadłodajnia, ul. Pocztowa 3. Szacunkowa liczba posiłków w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wyniesie około 12400 sztuk (średnia miesięczna to około 100 sztuk posiłków dziennie), przy czym Zamawiający zastrzega iż liczba ta może ulec zmianie do minus 30% z zależności od ilości osób objętych dożywianiem.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.10.00-3, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108376,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ