Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Email Drukuj PDF

Strzelin: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń: Florystyka, Obsługa wózka widłowego, Obsługa kasy fiskalnej i techniki sprzedaży w ramach projektu Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin..
Numer ogłoszenia: 242142 - 2010; data zamieszczenia: 06.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 187942 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 20 577, 39 32 260, faks 071 39 20 577.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń: Florystyka, Obsługa wózka widłowego, Obsługa kasy fiskalnej i techniki sprzedaży w ramach projektu Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin...

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ PIERWSZA: OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO. Liczba osób do przeszkolenia: 11 w jednej grupie. Forma organizacji szkolenia: kurs. Pożądany termin szkolenia: - 20.07.2010 r. do 29.10.2010 (w tym egzaminy) Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Ilość godzin zegarowych dziennie - maksymalnie 8. Szkolenie może odbywać się w godzinach od 8.00 do 16.00 codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Czas trwania kursu : - przedmioty teoretyczne z ćwiczeniami - 44 godz. - zajęcia praktyczne - 25 godzin jazdy na osobę. - łącznie - co najmniej 69 godzin Koszty szkolenia obejmują komplet badań (badanie lekarskie i badanie psychologiczne) oraz koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. Cel kursu: przyuczenie do zawodu i nabycie umiejętności obsługi wózka widłowego w tym wymiana butli. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte przez uczestników umiejętności. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 3.02.2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216). Z uwagi na realizację szkolenia w ramach środków EFS na zaświadczeniu musi być umieszczone oznaczenie Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz adnotacja o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie powinno być przeprowadzone na terenie miasta Strzelin. Zajęcia muszą odbywać się w salach szkoleniowych dostosowanych do prowadzenia tej tematyki szkolenia w siedzibie instytucji szkoleniowej lub w salach (pomieszczeniach) wynajętych przez Wykonawcę dla potrzeb szkoleniowych, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP i ppoż. oraz zaplecze socjalne, w tym dostęp do WC zaopatrzony w środki higieny. Sale powinny być przestronne, odpowiednio oświetlone, wentylowane. Sala szkoleniowa musi być oznakowana informacją o nazwie szkolenia i współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ DRUGA: OBSŁUGA KAS FISKALNYCH I TECHNIKI SPRZEDAŻY. Liczba osób do przeszkolenia: - 21 (10-11 w jednej grupie). Forma organizacji szkolenia: kurs. Pożądany termin szkolenia: 20.07.2010 r. do 29.10.2010 r. (w tym egzaminy) Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Ilość godzin zegarowych dziennie - maksymalnie 8. Szkolenie może odbywać się w godzinach od 8.00 do 16.00 codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych - 60 w tym: - przedmioty teoretyczne z ćwiczeniami - 20 godz. - zajęcia praktyczne - 40 godz. - łącznie - co najmniej 60 godzin Program powinien zawierać wskazane poniżej minimum programowe: - Profesjonalna obsługa klienta - Obsługa urządzeń fiskalnych - Organizacja pracy kasjera - Odpowiedzialność materialna - Wybrane przepisy prawne Koszty szkolenia obejmują badanie u lekarza medycyny pracy oraz koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte przez uczestników umiejętności. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 3.02.2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216) Z uwagi na realizację szkolenia w ramach środków EFS na zaświadczeniu musi być umieszczone oznaczenie Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz adnotacja o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie powinno być przeprowadzone na terenie miasta Strzelin. Zajęcia muszą odbywać się w salach szkoleniowych dostosowanych do prowadzenia tej tematyki szkolenia w siedzibie instytucji szkoleniowej lub w salach (pomieszczeniach) wynajętych przez Wykonawcę dla potrzeb szkoleniowych, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP i ppoż. oraz zaplecze socjalne, w tym dostęp do WC zaopatrzony w środki higieny. Sale powinny być przestronne, odpowiednio oświetlone, wentylowane. Sala szkoleniowa musi być oznakowana informacją o nazwie szkolenia i współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. CZĘŚĆ TRZECIA : FLORYSTYKA Liczba osób do przeszkolenia: - 21 (10-11 w jednej grupie). Forma organizacji szkolenia: kurs. Pożądany termin kursu: 20.07.2010 r. do 29.10.2010 r. (w tym egzaminy) Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego nie mniej niż 30 godzin zegarowych w tygodniu. Ilość godzin zegarowych dziennie - maksymalnie 8. Szkolenie może odbywać się w godzinach od 8.00 do 16.00 codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Wymagana ilość godzin zajęć dydaktycznych: -przedmioty teoretyczne - 20 godz. -zajęcia praktyczne - 40 godz. Razem : 60 godz. Program powinien zawierać wskazane poniżej minimum programowe: 1. Podstawowe wiadomości z produkcji roślin ozdobnych 2. Narzędzia, naczynia i środki pomocnicze stosowane do aranżacji roślin ozdobnych 3. Artykuły dekoracyjne i pomocnicze stosowane w artystycznym układaniu kwiatów 4. Podstawowe wiadomości o kompozycjach roślinnych 5. Tworzenie układów kompozycyjnych z roślin ozdobnych 6. Urządzenie i dekoracja miejsca sprzedaży, estetyka i kultura handlu 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy Koszty szkolenia obejmują badanie u lekarza medycyny pracy oraz koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do i z miejsca szkolenia. Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym sprawdzającym nabyte przez uczestników umiejętności. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 3.02.2006 w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31 poz. 216) Z uwagi na realizację szkolenia w ramach środków EFS na zaświadczeniu musi być umieszczone oznaczenie Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz adnotacja o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie powinno być przeprowadzone na terenie miasta Strzelin. Zajęcia muszą odbywać się w salach szkoleniowych dostosowanych do prowadzenia tej tematyki szkolenia w siedzibie instytucji szkoleniowej lub w salach (pomieszczeniach) wynajętych przez Wykonawcę dla potrzeb szkoleniowych, gdzie zapewnione są właściwe warunki BHP i ppoż. oraz zaplecze socjalne, w tym dostęp do WC zaopatrzony w środki higieny. Sale powinny być przestronne, odpowiednio oświetlone, wentylowane. Sala szkoleniowa musi być oznakowana informacją o nazwie szkolenia i współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach projektu systemowego Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej...

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Operator wózków widłowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkoleniowy Haliny Golińskiej, Maciej Bęcek, Mickiewicza 8, 57-100 Strzelin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18860,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9340,16

 • Oferta z najniższą ceną: 9340,16 / Oferta z najwyższą ceną: 30426,56

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Obsługa Kasy fiskalnej i techniki sprzedaży

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ośrodek Szkoleniowy Haliny Golińskiej, Maciej Bęcek, ul. Mickiewicza 8, 57-100 Strzelin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22140,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11405,74

 • Oferta z najniższą ceną: 11405,74 / Oferta z najwyższą ceną: 23063,93

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Florystyka

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MUR Centrum Edukacji Zawodowej sp. z o. o., Kruszwicka 26-28B, 53-652 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15980,33

 • Oferta z najniższą ceną: 15980,33 / Oferta z najwyższą ceną: 29597,54

 • Waluta: PLN.