Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Terminy składania wniosków na zasiłek rodzinny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy 2017/2018

Email Drukuj PDF

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych wnioski na zasiłki rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny lub o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o zasiłek rodzinny lub o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2017 r., ustalenie prawa do tych świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.

Zasiłek rodzinny w nowym okresie zasiłkowym przysługiwać będzie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie przekraczać kwoty 754,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługiwać będzie, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie przekraczać kwoty 844,00 zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie będzie przekraczać kwoty 844,00 zł.

Wnioski można pobierać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie przy ul. Kamiennej 3, w godzinach:

  • Poniedziałek               7:45 – 15:45
  • Wtorek                        8:00 – 16:00
  • Środa                          7:45 – 15:45
  • Czwartek                    7:45 – 15:45

Wnioski do pobrania:

 http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Wysokość zasiłku rodzinnego oraz dodatków od dnia 1 listopada 2017 r. wynosić będzie:

Zasiłek rodzinny:

  • 100,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  • 130,00 zł na dziecko w wieku między 5 a 18 rokiem życia,
  • 140,00 zł na dziecko w wieku między 18 a 24 rokiem życia.

 

Dodatki do zasiłku rodzinnego:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
przysługuje rodzinom, które mają przyznany zasiłek rodzinny i urodziło im się dziecko. Można się ubiegać do ukończenia przez potomka pierwszego roku życia.
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeśli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu wystawia lekarz lub położna.
* 1000 zł na każde dziecko (jednorazowo)

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
przysługuje rodzinom, które mają przyznany zasiłek rodzinny i mają prawo do urlopu wychowawczego
Jest przyznawany do 24 miesięcy na jedno dziecko, do 36 miesięcy, jeśli urodzi się dwoje lub więcej dzieci lub do 72 miesięcy, jeśli urodzi się dziecko
niepełnosprawne.
* 400 zł miesięcznie (niezależnie od liczby urodzonych dzieci – tyle samo dostaniesz na jedno dziecko co na bliźniaki czy trojaczki).

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
 przysługuje na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
* 100 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko (wzrost o 5 zł)

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
przysługuje rodzicom wychowującym dziecko samotnie, jeżeli, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje albo ojciec dziecka jest nieznany lub sąd oddalił wniosek o alimenty od drugiego z rodziców dziecka,
* 200 zł na dziecko (wzrost o 7 zł), ale nie więcej niż 400 zł na wszystkie dzieci w rodzinie
* 280 zł (wzrost o 7 zł) na dziecko niepełnosprawne, ale nie więcej niż 560 zł, gdy w rodzinie jest dwoje lub więcej dzieci orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Dodatek na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego
przysługuje rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego, wychowującym dziecko do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
a także rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego, wychowującym dziecko powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
* 100 zł na dziecko do 5 roku życia (wzrost o 10 zł)
* 120 zł na dziecko powyżej 5.roku życia (wzrost o 10 zł)

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
przysługuje rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego, w których są dzieci uczące się w szkole
* 100 zł na dziecko jednorazowo

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
przysługuje rodzicom na częściowe pokrycie wydatków związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego zamieszkania, gdy dziecko dojeżdża do niej lub mieszka w miejscowości, w której szkoła się znajduje.
* 120 zł miesięcznie od wrześnie do czerwca - na opłacenie kosztów mieszkania (np. internatu, bursy)w miejscowości, w której znajduje się szkoła (wzrost o 7 zł)
* 75 zł miesięcznie od wrześnie do czerwca - gdy dziecko dojeżdża do szkoły w innej miejscowości (wzrost o 6 zł)
Uwaga!Jedno dziecko dostaje dodatek albo na mieszkanie, albo na dojazdy.