Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Sprawozdanie za okres 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań

i wykorzystania środków finansowych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej za okres

od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizuje zadania wynikające z niżej wymienionych ustaw:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2015r. poz. 163 ze zmianami),

 1. Ustawa z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2015r. poz. 859),

 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2013r. poz. 114).

 3. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2013r. poz. 966 ze zmianami),

 4. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2015r. poz. 581),

 5. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015r. poz. 1390),

 6. Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M. P. poz. 1024),

 7. Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332),

 8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059 ze zmianami),

 9. Uchwała nr 85 Rady Ministrów z dnia 27.05.2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (MP z 2014r. poz. 430),

 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,

 11. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863),

 12. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r poz. 195).

Plan i wykonanie środków finansowych na dzień 30.06.2016 roku w związku z realizacją zadań statutowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie przedstawia się następująco:

 

 

 

 

Dział

Rozdział

Plan

Wykonanie

851

85153

15 000,00

6 721,99

851

85154

97 000,00

37 131,29

Razem dział

 

112 000,00

43 853,28

852

85201

15 000,00

4 136,93

852

85202

633 000,00

324 950,52

852

85204

100 000,00

23 180,93

852

85206

61 590,00

32 334,73

852

85211

8 084 000,00

2 782 800,16

852

85212

5 799 000,00

3 338 900,00

852

85213

71 200,00

55 247,59

852

85214

1 071 600,00

721 744,88

852

85215

775 825,00

383 753,15

852

85216

384 000,00

304 991,24

852

85219

1 754 300,00

888 764,52

852

85228

517 400,00

240 761,91

852

85295

313 300,00

136 955,17

Razem dział

 

19 580 215,00

9 238 521,73

       
   

19 692 215,00

9 282 375,01

 

 

 

 

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan Wykonanie

15 000,00 6 721,99

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na utrzymanie Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego przy ulicy Pocztowej 3. Kwota 6 721,99 zł została wykorzystana na:

Regulowanie należności za pracę psychologa w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

5 000,00

Zakup artykułów biurowych: papieru ksero, toneru,

504,94

Usługi telekomunikacyjne

287,97

Bezpłatne użyczenie lokalu użytkowego, opłata za media (wodę, nieczystości, C.O., energie, wodomierz)

929,08

   
 

6 721,99

Punkt czynny jest raz w tygodniu (we wtorki) od godziny 14 do 18. Dyżur pełni psycholog, który udziela porad osobom tego potrzebującym. Z pomocy skorzystało 27 osób.

Rozdział 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan Wykonanie

97 000,00 37 131,29

W tym:

 1. Świetlica 77 000,00 29 634,09

 2. Zespół Interdyscyplinarny 20 000,00 7 497,20

Przeciwdziałania Przemocy

 1. W strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie funkcjonuje Świetlica, której siedziba znajduje się w Strzelinie przy ulicy Pocztowej 3. Do świetlicy uczęszczają dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo i ekonomicznie, rodzin w których z powodu alkoholizmu występuje przemoc. Dzieci mają zapewnioną opiekę i pomoc ze strony wychowawców.

Kwota 29 634,09 zł została wykorzystana na:

Uregulowanie należności za podwieczorki dla dzieci

5 752,54

Wypłaty wynagrodzeń dla koordynatora-wychowawcy,

wychowawców i sprzątaczki oraz składki ZUS

15 743,74

Uregulowanie należności za energię

1 360,61

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, materiałów dla dzieci, środków czystości,

858,93

Pozostałe usługi: monitoring,

848,69

Uregulowanie należności za telefon stacjonarny i abonament oraz usługi internetowe

863,88

Uregulowanie należności za C.O. i inne media zgodnie z umową użyczenia nieruchomości.

4 205,70

 

29 634,09

 

 

W I półroczu 2016 roku z zajęć w Świetlicy korzystało 35 dzieci.

 

2. Kwota 7 497,20 zł została wykorzystana na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy, tj,:

 

Wypłata dodatku specjalnego dla sekretarza Zespołu Interdyscyplinarnego i pochodne od dodatku

3 210,22

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup materiałów biurowych, środków czystości,

1 097,98

Energia elektryczna

600,00

Pozostałe usługi: koszty wysyłek pocztowych, konserwacja ksero,

897,00

Usługi telekomunikacyjne

996,00

Uregulowanie należności za C.O. i inne media zgodnie z umową użyczenia nieruchomości.

696,00

Razem

7 497,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 852 - Opieka społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan Wykonanie

15 000,00 4 136,93

W rozdziale tym wykazano koszty związane z pokryciem 10% udziału pobytu 3 dzieci w Domu Dziecka w Ludowie Polskim za okres styczeń-czerwiec 2016.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan Wykonanie

633 000,00 324 950,52

Osoby, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności i nie mogą funkcjonować samodzielnie w codziennym życiu, na własny wniosek kierowane są do domu pomocy społecznej.

Z tej formy pomocy od 01.01.2016 r. do 30.06.2016. skorzystało 26 osób, a liczba świadczeń wyniosła 153. Wydatki wynoszą 324 950,52 zł.

Rozdział 85204 – Rodziny Zastępcze

Plan Wykonanie

100 000,00 23 180,93

W rozdziale tym wykazuje się koszty pokrycia 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej oraz 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Na dzień 30.06.2016 kwota 23 180,93 zł została przeznaczona na dofinansowanie pobytu 17 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan Wykonanie

61 590,00 32 334,73

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny m.in. takie jak: koszty zatrudnienia asystenta rodziny i wydatki związane z rodzinami wspierającymi. Kwota 32 334,73 zł została wydatkowana na:

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne

31 101,44

Zakup książki branżowej

139,29

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1 094,00

 

32 334,73

W okresie od stycznia 2016 do czerwca 2016 asystent rodziny sprawował opiekę w 10 rodzinach.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan Wykonanie

8 084 000,00 2 782 800,16

Na dzień 30.06.2016 r. kwota 2 782 800,16 zł została wykorzystana na:

Wypłata świadczeń wychowawczych

2 712 769,10

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia pracownika obsługującej świadczenia wychowawcze, dodatki specjalne i nagrody pracowników pracujących przy obsłudze świadczeń wychowawczych

37 696,04

Zakup materiałów i wyposażenia: zakup druków, wyposażenia, tonerów, materiałów biurowych, pieczątek,

5 892,18

Pozostałe usługi: Obsługa informatyczna, usługi pocztowe, dostęp do Lexa,

8 810,20

Wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup szaf, sprzętu komputerowego,

16 708,64

Zakup usług szkoleniowych

924,00

 

2 782 800,16

Od 01.04.2016 GOPS w Strzelinie realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci -„Rodzina 500+”. Liczba złożonych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego za okres od 01.04.2016 do 01.07.2016 wynosi ogółem 1.329 wniosków, w tym:

-złożonych w formie papierowej -1.068,

-złożonych drogą elektroniczną -271.

Wydano 1.290 decyzji w tym: 1.271 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Pomocą objęto 1.826 dzieci.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan Wykonanie

5 799 000,00 3 338 900,00

Na dzień 30.06.2016 r. kwota 3 338 900,00 zł została wykorzystana na:

 1. wypłatę świadczeń rodzinnych - 2 720 899,02

w tym:

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 2 405 325,32

- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 101 000,00

-świadczenie rodzicielskie - 214 573,70

 1. świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 379 550,00

 1. opłacanie składek emerytalno – rentowych za

podopiecznych uprawnionych do świadczenia

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku

opiekuńczego, zasiłków dla opiekunów - 163 680,36

 1. utrzymanie ośrodka w związku z realizacją

świadczeń rodzinnych - 74 770,62

Razem: - 3 338 900,00

W I półroczu 2016 przyznano i wypłacono:

 • 5.997 zasiłków rodzinnych na kwotę - 660.453,00 zł,

 • 1.643 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę -314.325,00 zł,

 • 4.304 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę -658.512,00 zł,

 • 508 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę -659.423,00 zł,

 • 101 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę -101.000,00 zł,

 • 1.061 świadczeń z funduszu alimentacyjnego -379.550,00 zł,

 • 65 specjalnych zasiłków opiekuńczych -32.879,00 zł,

 • 155 zasiłków dla opiekuna -79.733,00 zł

 • 237 świadczenia rodzicielskie -214.574,02 zł

Razem: 3.100.449,02 zł

Kwota 163 680,36 zł została wykorzystana na opłacenie składek emerytalno – rentowych za osoby, korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna. Liczba świadczeń wynosiła 638.

Na utrzymanie Ośrodka w związku z realizacją świadczeń rodzinnych wykorzystano kwotę - 74 770,62 zł z przeznaczeniem na:

Wypłata wynagrodzeń dla pracowników i pochodnych

54 239,34

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego

6 000,00

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty szkolenia, koszty podróży służbowych

2 188,00

Koszty porta od wypłaconych świadczeń,

 

przesyłek pocztowych, nadzoru nad

8 467,96

programem informatycznym świadczeń rodzinnych, usługi telekomunikacyjne, opłaty komornicze

 

Zakup druków, materiałów biurowych

3 231,92

Koszty podróży służbowych

24,60

Szkolenia

618,80

 

74 770,62

Rozdział 85213 – Składki zdrowotne

Plan Wykonanie

71 200,00 55 247,59

w tym:

1. § 2030 - dotacja na zadania własne 37 300,00 27 147,59

2. § 2010 - dotacja na zadania zlecone 37 300,00 28 100,00

W rozdziale tym wykazane są wydatki związane z odprowadzaniem składek zdrowotnych za osoby korzystające z pomocy w postaci zasiłków stałych i świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłków dla opiekunów. Liczba świadczeń -874.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

Plan Wykonanie

1 071 600,00 721 744,88

w tym:

1. zasiłki celowe 465 600,00 208 090,00

2. zasiłki okresowe (dotacja) 606 000,00 507 284,36

3. pogotowie kasowe 6 370,52

1. Kwota 208 090,00 zł została wykorzystana na:

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

1

Wypłatę zasiłków celowych specjalnych – 2 świadczenia z przeznaczeniem na zakup leków,

450,00

2

Zakup opału – 148 świadczeń

28.730,00

3

Zakup obuwia, odzieży – 198 świadczeń

26.870,00

4

Wydatki związane z utrzymaniem mieszkania – 18 świadczeń

1.890,00

5

Zakup środków czystości – 35 świadczeń

3.670,00

6

Zakup leków i leczenie – 202 świadczeń

 

27.130,00

7

Wypłata zasiłków celowych na zakup farb na malowanie mieszkania – 31 świadczenia

5.230,00

8

Zasiłki celowe na zakup żywności – 874 świadczeń

107.170,00

9

Pogrzeb (1 pogrzeb)

950,00

10

Pomoc finansowa dla rodzin w których podczas jednego porodu urodziło się dwoje i więcej dzieci – 3 świadczenia

6.000,00

 

 

208 090,00

2. Pomoc w postaci zasiłków okresowych z dotacji budżetu państwa skorzystało ogółem 351 osób, przyznano na łączną kwotę 507 284,36 zł. Z powodu bezrobocia pomoc otrzymało 333 osoby, długotrwałej choroby -8 osób, niepełnosprawności – 8 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan Wykonanie

775 825,00 383 753,15

w tym:

 1. dodatek energetyczny 10 075,00 9 113,67

 2. dodatek mieszkaniowy 765 750,00 374 639,48

Na pomoc w postaci dodatków mieszkaniowych na dzień 30.06.2016 r. wykorzystano kwotę -

374 639,48 zł.

Na dodatki energetyczne wykorzystano kwotę 9 113,67 zł, w tym:

 • na utrzymanie (zakup materiałów) - 178,69 zł

 • świadczenia - 8 934,98 zł

Ogółem przyznano 1.974 dodatków mieszkaniowych.

Natomiast z dodatków energetycznych skorzystało 112 rodzin.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan Wykonanie

384 000,00 304 991,24

Kwota 304 991,24 zł została wykorzystana na wypłatę świadczeń w postaci zasiłków stałych. Do tej formy pomocy społecznej w omawianym okresie uprawnione było 115 osób, w tym: samotnie gospodarujących - 99 osoby, pozostających w rodzinie – 16 osoby. Liczba wypłaconych świadczeń wynosi 597.

Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – utrzymanie Ośrodka

Plan Wykonanie

1 754 300,00 888 764,52

w tym

- wydatki Ośrodka 1 754 300,00 888 764,52

i Placówki Wielofunkcyjnej

w tym ze środków dotacji 278 600,00 143 400,00

W rozdziale 85219 wykazane są wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka w związku z realizacją zadań z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, funduszu alimentacyjnego. W rozdziale 85219 wykazywane są również wydatki dotyczące utrzymania Placówki Wielofunkcyjnej znajdującej się w Strzelinie ul. Pocztowa 3.

Wykonanie środków przeznaczonych na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w związku z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Plan Wykonanie

1 754 300,00 888 764,52

Na kwotę 888 764,52złskładają się:

 1. Wydatki GOPS Strzelin - 862 904,10

 1. Wydatki Placówki Wielofunkcyjnej - 25 860,42

Ad. 1.

Na kwotę 862 904,10 zł składają się następujące wydatki GOPS:

 

 

Wypłata wynagrodzeń dla pracowników

654 709,40

i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

 

 

 

Opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy

121 201,88

Wypłata umów zlecenia

15 104,20

Zakup materiałów biurowych, pieczątek, druków, książek nadawczych, środków

2 447,07

czystości, artykułów biurowych, prenumerata czasopism,

 

papier ksero, zakup chłodziarek i regałów do pomieszczeń magazynowych, niszczarka, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania antywirusowego

 

Uregulowanie należności za energię

8 388,88

Zakup usług zdrowotnych

2 910,00

Pozostałe usługi: monitoring i konwój, porto, opłaty pocztowe,

 

konserwacja i naprawa ksera, usługi informatyczne, naprawy samochodu służbowego, koszty użytkowania z programów komputerowych,

12 597,14

Regulowanie należności za telefon stacjonarny i komórkę

2 335,74

Regulowanie należności zgodnie z umową użyczenia nieruchomości pomieszczeń GOPS i pomieszczeń magazynu

9 030,50

Opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku, zakup okularów

1 350,93

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

30 400,00

Szkolenia pracowników

2 428,36

 

 

 

862 904,10

 

 

Ad. 2

Na kwotę – 25 860,42 zł składają się następujące wydatki Placówki Wielofunkcyjnej:

 

 

Wynagrodzenie pracowników i pochodne

20 084,20

Zakup energii, wody, gazu

1 481,86

Usługi telekomunikacyjne

325,54

Opłata za najem lokalu użytkowego

3 283,02

Pozostałe usługi: wywóz śmieci, deratyzacja, przegląd gaśnic

685,80

 

 

 

 

 

25 860,42

W Placówce Wielofunkcyjnej świadczone są usługi w postaci posiłków dla osób, rodzin, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować. Z tej formy pomocy skorzystało w omawianym okresie 98 osób.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze

Plan Wykonanie

517 400,00 240 761,91

w tym:

1.Zadania zlecone

specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 200,00 25 162,10

2. Zadania własne 477 200,00 215 599,81

Ad. 1

Zadania zlecone

Plan Wykonanie

40 200,00 25 162,10

Z pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych w I półroczu 2016 korzystało 6 osób, a liczba przepracowanych godzin przez specjalistów wyniosła 856 godzin. Pomocą były objęte dzieci autystyczne. Kwota 25 162,10 zł została wykorzystana na umowy zlecenia ze specjalistami.

Dochody związane z odpłatnością za usługi specjalistyczne wyniosły – 1 158,40 zł.

Ad. 2

Zadania własne

Plan Wykonanie

477 200,00 215 599,81

Z pomocy w postaci usług opiekuńczych w ramach zadań własnych korzystało 70 osób, a liczba przepracowanych godzin przez opiekunki domowe wyniosła 10.538 godzin.

Kwota 215 599,81zł została wykorzystana na:

Wypłata wynagrodzeń dla pracowników i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

 

176 821,52

Opłacenie składek ZUS i składek na Fundusz Pracy

30 577,09

Zakup usług zdrowotnych

730,00

Podróże służbowe

453,20

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

7 018,00

 

215 599,81

Dochody gminy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły w I półroczu 2016 roku– 46 367,64 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan Wykonanie

313 300,00 136 955,17

w tym:

 1. Dożywianie w tym:

 • dożywianie - środki własne gminy 152 000,00 62 670,84

 • dożywianie - środki z dotacji 140 600,00 68 500,00

2. Strzelińska Karta dużej rodziny 5 700,00 5 622,33

3. Prace społecznie użyteczne 15 000,00 162,00

Ad. 1

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2016 pomocą objętych było 334 osoby w tym: na wsi 122 osoby. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 333 osób, a w postaci zasiłków celowych 1 osoba. Liczba dzieci objętych programem i korzystających z obiadów wynosi 236 osób, a liczba osób dorosłych 98.

Ogółem wydano 32.371 obiadów w tym na wsi 11.299 obiadów.

Wydatki poniesione na realizację programu wynoszą łącznie 131.171,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 68.500 zł, gminy 62.671,00 zł.

Ad. 2

Od stycznia 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie realizuje pomoc w postaci Strzelińskiej Karty Dużej Rodziny. Kwota 5.622,33 zł została wykorzystana na:

Zakup drukarki, kart, taśm do drukarki

5.236,11

Zakup hologramów

386,22

Razem

5.622,33

W omawianym okresie wydano 479 kart, dla osób dorosłych-171 kart, dla dzieci-308 kart.

Ad.3

W ramach prac społecznie użytecznych była zatrudniona 1 osoba. Wydatki wynoszą -162,00 zł. Urząd Pracy zrefundował -243,00 zł.

Jednocześnie informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie wydawał Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. W omawianym okresie wydano 125 kart dla 32 rodzin.

Od sierpnia 2015 do maja 2016 roku realizowany był Program Operacyjny „Pomoc Żywnościowa 2014-2020”. Ogółem z pomocy żywnościowej skorzystało 661 osób, wydano 5.851 paczek.