Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Ogłoszenie o naborze uczestników projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin"

Email Drukuj PDF

logotypy-rpo-wd

OGŁOSZENIE
O NABORZE UCZESTNIKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie
ogłasza nabór uczestników Projektu
„Wspieranie aktywnej integracji na terenie Gminy Strzelin"


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 - Włączenie społeczne, Działanie 9.1 - Aktywna integracja, Poddziałanie nr 9.1.1 Aktywna integracja - projekty OPS oraz PCPR na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób i ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno–zawodowej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby, które:

- zamieszkują Gminę Strzelin i posiadają status osoby długotrwale bezrobotnej
- korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego z terenu gminy Strzelin, poprzez zastosowanie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia:

-kursy i szkolenia (dobrane indywidualnie)
-trening kompetencji społecznych
-zajęcia z psychologiem
-edukacja społeczno-obywatelska

Nabór kandydatów do projektu odbędzie się
do 29 MAJA 2017r.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie
ul. Kamienna 1 pok. Nr 7, tel. 71 392 05 77