Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Program „Opieka 75+"

Email Drukuj PDF

Program „Opieka 75+" umożliwia wsparcie gmin w realizacji zadania własnego o charakterze obowiązującym, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018r. poz. 1508 z późniejszymi zmianami) tj. świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług, w miejscu zamieszkania.


Organizowanie oraz świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, finansowanym ze środków własnych gminy. Jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób głównym celem usług opiekuńczych jest pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, świadczenia opieki higienicznej lub pielęgnacji zaleconej przez lekarza oraz zapewnieniu – w miarę możliwości ośrodka pomocy społecznej – kontaktów z otoczeniem. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazanej w ustawie o pomocy społecznej. Natomiast środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

  • dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu „Opieka 75+" w roku 2018 i będą miały przyznane usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2019r.
  • dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które nie otrzymywały usług w 2018r.

Na realizację działań przewidzianych programem gmina może otrzymać dotację celową jeżeli udział środków własnych wynosi nie mniej niż 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. Dotację przekazuje wojewoda.
Do 31.12.2018r. rzeczywista liczba osób, którym wydano decyzje na usługi opiekuńcze dzięki środkom finansowanym z programu „Opieka 75+" wynosiła 16, a kwota wykorzystana na realizację celów programu 22.506,00 zł.
W roku 2019 planuje się, że liczba osób objętych programem wynosić będzie 54, w tym nowych osób 38, którym przyznano decyzja usługi opiekuńcze w ramach programu. Całkowity koszt realizacji zadania w roku 2019 wynosi 129.286,00 zł.