Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

„Posiłek w szkole i w domu”

Email Drukuj PDF

Od dnia 01.01.2019r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie przystąpił do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

Program jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonym w art 17 ust 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018r poz. 1508 ze zmianami) oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe (Dz. U z 2018r poz. 996 ze zmianami).
Celem programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych zwłaszcza osób starszych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy z jednej z trzech form:

  1. Posiłek
  2. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności
  3. Świadczenie rzeczowe ww. postaci produktów żywnościowych.

Ze środków przekazanych w ramach Programu gmina udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art 8 wymienionej wyżej ustawy:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Na realizacje działań przewidzianych Programem gmina może otrzymywać dotację, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40% przewidzianych kosztów realizacji zadania.
Na 2019r roku plan środków na pomoc w postaci dożywiania wynosi 250.000 zł w tym środki własne 108.000 zł, dotacja z budżetu państwa 142.000 zł.
Dnia 19 grudnia 2018r Rada Miejska Strzelina podjęła uchwałę Nr IV/36/18 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023.
Z programu mogą korzystać osoby samotnie gospodarujące w których dochód nie przekracza 1051,50 zł i osoby w rodzinie, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 792 zł.