Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Rozstrzygnięcie ofert: Trening kompetencji i umiejętności społecznych 2014 r.

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego ,,Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

Na podstawie oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

Firma szkoleniowa ,,CONSTANS MKL”

mgr Magdalena Konstantynowicz Lewandowska

77-300 Człuchów , ul. Sobieskiego 10/7

Zapytanie ofertowe - Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

 

1). Zapytanie ofertowe str. 1

2). Zapytanie ofertowe str. 2

3). Zapytanie ofertowe str. 3

4). Oferta

5). Preliminarz

6. Wykaz wykonanych usług

Rozstrzygnięcie ofert: Materiały promocyjne 2014r.

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: wykonanie  i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

·                        -Notatnik – szt. 40

·                        -Długopis – szt. 40

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Agencja Reklamy i Handlu

25-702 Kielce, ul. Stokowa 7

Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu "Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin":

1. Zapytanie ofertowe - str.1

2. Zapytanie ofertowe - str.2

2. Oferta

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Bogusław Umiński zamieszkały w Strzelinie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna na w/w stanowisko po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami podjęła decyzję o zatrudnieniu Pana Bogusława Umiński. Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wykazał się znajomością zagadnień dotyczących zakresu zadań przewidzianych dla w/w stanowiska.

Lista kandydatów na stanowisko: "Specjalista ds. zamówień publicznych"

Informujemy, że na w/w stanowisko pracy złożyli następujący kandydaci:

1. Jolanta Kowalczyk, zam. Strzelin

2. Bogusław Umiński, zam. Strzelin

3. Witold Woźny, zam. Strzelin

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów zostanie ustalony telefonicznie.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych (umowa-zlecenie)

Ogłoszenie o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1

ogłasza nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych (umowa - zlecenie)

 

Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie minimum średnie.
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Przynajmniej dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi.

 Dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,  Kpa, ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Dobra znajomość obsługi komputera.
 3. Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.
 4. Duża motywacja do pracy.
 5. Obowiązkowość, rzetelność, staranność, dokładność, dyspozycyjność.
 6. Odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie i realizacja procedur związanych z zamówieniami publicznymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Tytuł Projektu: ,,Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin” oraz wykonywanie wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Gromadzenie dokumentacji z przebiegu zamówień publicznych.
 3. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych postępowań o udzieleniu zamówień publicznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
 4. Przekazywanie Zleceniodawcy informacji o przebiegu prowadzonych spraw.
 5. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji zlecenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997r Nr 133 poz. 883 z póź. zm.)
 6. Niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zdarzeń mogących narazić Zleceniodawcę na szkodę lub uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy.  

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 Termin, miejsce oraz sposób składania dokumentów

 • do 25 lutego 2014r. do godz. 13:00
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1, pokój nr 7
 • oferty w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych”

 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gops-strzelin.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1 – w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania wniosków.

DODATEK ENERGETYCZNY

Od dnia 1 stycznia 2014 r. osobom, które mają przyznane dodatki mieszkaniowe oraz są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej będzie przysługiwał  dodatek energetyczny.

Dodatek energetyczny, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 984) przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Za odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej uważa się osobę, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.3), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej;

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1.01.2014 r. do 31.04.2014 r. wynosi odpowiednio:
- dla gospodarstwa jednoosobowego - 11,36 zł miesięcznie
- dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób - 15,77 zł miesięcznie
- dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,93 zł miesięcznie

Osoba starająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego obowiązana jest złożyć:
- Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
- Kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strzelin: Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
Numer ogłoszenia: 530938 - 2013; data zamieszczenia: 20.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 259663 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 20 577, 39 32 260, faks 071 39 20 577.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: . Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków składających się z dwóch dań, zupa 400 gram + porcja chleba 100 gram oraz II danie o gramaturze co najmniej 600 (ziemniaki, ryż, kasza - 250 gram, porcja rybna, mięsną - 200 gram oraz surówka, warzywa gotowane - 150 gram), z zachowaniem kaloryczności przewidzianej ustawowo dla osób dorosłych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych (1 raz dziennie) w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. Przygotowywanie posiłków będzie miało miejsce w lokalu Wykonawcy. Posiłki będą dostarczane na godzinę 12.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, Placówka Wielofunkcyjna - Jadłodajnia, ul. Pocztowa 3. Szacunkowa liczba posiłków w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. wyniesie około 13640 sztuk (średnia miesięczna to około 110 sztuk posiłków dziennie), przy czym Zamawiający zastrzega iż liczba ta może ulec zmianie do minus 40% z zależności od ilości osób objętych dożywianiem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Gastronomiczne SEZAM Helena Kapka, ul. wrocławska 37, 57-100 Strzelin, ul. Wrocławska 37, 57-100 Strzelin, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119214,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 108983,60

·         Oferta z najniższą ceną: 108983,60 / Oferta z najwyższą ceną: 108983,60

·         Waluta: PLN.

 

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL