Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów biurowych

 

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących dostawy materiałów biurowych w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

1). Zapytanie ofertowe str. 1

2). Zapytanie ofertowe str. 2

3). Zapytanie ofertowe str. 3

4). Oferta

5). Kosztorys ofertowy

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2013

 

Więcej…

Rozstrzygnięcie ofert: Trening kompetencji i umiejętności społecznych 2014 r.

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego ,,Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

Na podstawie oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

Firma szkoleniowa ,,CONSTANS MKL”

mgr Magdalena Konstantynowicz Lewandowska

77-300 Człuchów , ul. Sobieskiego 10/7

Zapytanie ofertowe - Trening kompetencji i umiejętności społecznych

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących przeprowadzenia treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

 

1). Zapytanie ofertowe str. 1

2). Zapytanie ofertowe str. 2

3). Zapytanie ofertowe str. 3

4). Oferta

5). Preliminarz

6. Wykaz wykonanych usług

Rozstrzygnięcie ofert: Materiały promocyjne 2014r.

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: wykonanie  i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

·                        -Notatnik – szt. 40

·                        -Długopis – szt. 40

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Agencja Reklamy i Handlu

25-702 Kielce, ul. Stokowa 7

Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w ramach promocji projektu "Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin":

1. Zapytanie ofertowe - str.1

2. Zapytanie ofertowe - str.2

2. Oferta

Wyniki naboru na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan Bogusław Umiński zamieszkały w Strzelinie.

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna na w/w stanowisko po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatami podjęła decyzję o zatrudnieniu Pana Bogusława Umiński. Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wykazał się znajomością zagadnień dotyczących zakresu zadań przewidzianych dla w/w stanowiska.

Lista kandydatów na stanowisko: "Specjalista ds. zamówień publicznych"

Informujemy, że na w/w stanowisko pracy złożyli następujący kandydaci:

1. Jolanta Kowalczyk, zam. Strzelin

2. Bogusław Umiński, zam. Strzelin

3. Witold Woźny, zam. Strzelin

Termin rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów zostanie ustalony telefonicznie.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. zamówień publicznych (umowa-zlecenie)

Ogłoszenie o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1

ogłasza nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych (umowa - zlecenie)

 

Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie minimum średnie.
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Przynajmniej dwuletni staż pracy na podobnym stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi.

 Dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,  Kpa, ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Dobra znajomość obsługi komputera.
 3. Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.
 4. Duża motywacja do pracy.
 5. Obowiązkowość, rzetelność, staranność, dokładność, dyspozycyjność.
 6. Odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie i realizacja procedur związanych z zamówieniami publicznymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Tytuł Projektu: ,,Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin” oraz wykonywanie wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Gromadzenie dokumentacji z przebiegu zamówień publicznych.
 3. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych postępowań o udzieleniu zamówień publicznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
 4. Przekazywanie Zleceniodawcy informacji o przebiegu prowadzonych spraw.
 5. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji zlecenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997r Nr 133 poz. 883 z póź. zm.)
 6. Niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zdarzeń mogących narazić Zleceniodawcę na szkodę lub uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy.  

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 Termin, miejsce oraz sposób składania dokumentów

 • do 25 lutego 2014r. do godz. 13:00
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1, pokój nr 7
 • oferty w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych”

 Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gops-strzelin.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1 – w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania wniosków.

Więcej artykułów…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL