Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strzelin: Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.
Numer ogłoszenia: 220622 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 188934 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 20 577, 39 32 260, faks 071 39 20 577.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków składających się z dwóch dań, zupa 400 gram + porcja chleba 100 gram oraz II danie o gramaturze co najmniej 500 (ziemniaki, ryż, kasza - 200 gram, porcja rybna, mięsną - 150 gram oraz surówka, warzywa gotowane - 150 gram), z zachowaniem kaloryczności przewidzianej ustawowo dla osób dorosłych, dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych (1 raz dziennie) w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. Przygotowywanie posiłków będzie miało miejsce w lokalu Wykonawcy. Posiłki będą dostarczane na godzinę 12.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, Placówka Wielofunkcyjna - Jadłodajnia, ul. Pocztowa 3. Szacunkowa liczba posiłków w okresie od dnia 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniesie około 12800 sztuk (średnia miesięczna to około 100 sztuk posiłków dziennie), przy czym Zamawiający zastrzega iż liczba ta może ulec zmianie do minus 30% z zależności od ilości osób objętych dożywianiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.10.00-3, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum spółek: DGP Catering Partner Sp. z o. o., (lider konsorcjum), , DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o. o. (partner konsorcjum), ul. Najświetszej Marii Panny, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111872,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 74240,00

  • Oferta z najniższą ceną: 74240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102272,00

  • Waluta: PLN.

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na szkolenia: Wózki widłowe, Brukarz i Obsługa kasy fiskalnej i techniki sprzedaży.

Odpowiedź str. 1 - czytaj

Odpowiedź str. 2 - czytaj

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na szkolenia: Wózki widłowe, Brukarz i Obsługa kasy fiskalnej i techniki sprzedaży.

Odpowiedź nr 1 - czytaj

Wózki widłowe, Brukarz i Obsługa kasy fiskalnej i techniki sprzedaży

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń:

- Wózki widłowe.

- Brukarz.

- Obsługa kasy fiskalnej i techniki sprzedaży.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Numer ogłoszenia w BZP: 216760 - 2014; data zamieszczenia: 27 czerwca 2014r.

1. SIWZ

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2

4. Załącznik 3

5. Załącznik 4

6. Załącznik 5

7. Załącznik 6

8. Załącznik 7

 

Rozstrzygnięcie ofert: Usługi wspierające aktywizacje zawodową, organizowanie i sfinansowanie usług doradcy zawodowego 2014r.

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: usługi wspierające aktywizacje zawodową, organizowanie i sfinansowanie usług doradcy zawodowego  w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Usługi Szkoleniowe

Ul. Modrakowa 50/3, 85-864 Bydgoszcz

 

KARTA DUŻEJ RODZINY - WNIOSEK I DOKUMENTY

WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej.

Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA DUŻEJ RODZINY - WNIOSEK

KARTA DUŻEJ RODZINY - WYMAGANE DOKUMENTY

KARTA DUŻEJ RODZINY

Dnia 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 85 (Monitor Polski z 05.06.2014 r. poz. 430) w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który ma na celu:
  • promowanie modelu rodziny wielodzietnej
  • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej
  • umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej
  • zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. Z 2014 r. poz.214) określa kto jest uprawniony do korzystania z programu, jaką rodzinę uznajemy
za rodzinę wielodzietną itp.
Należy podkreślić, że zgodnie  z zapisami wymienionymi w rozporządzeniu : przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę w której rodzice lub małżonek maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia  25 roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem  niepełnosprawności.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu a dokumentem indentyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej  Rodziny.
Kartę przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, który upoważnił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia całości postępowania.
 
Do dnia 20.XI.2014 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął program 62 rodziny i wydał 310 kart.
Na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie udostępniony jest wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu.
Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl.

Zapytanie ofertowe - usługi wspierające aktywizację zawodową

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług wspierających aktywizację zawodową, organizowanie i sfinansowanie usług doradcy zawodowego w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

1) Zapytanie ofertowe str.1, 2,3

2) Oferta

3) Preliminarz finansowy

4) Wykaz wykonanych usług

 

 

Rozstrzygnięcie ofert: Materiały biurowe 2014r.

 Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”. 

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Euro-Biuro

Rafał  Paszek

57-100 Strzelin, ul. Okrzei 1A

 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL