Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na szkolenia: Wózki widłowe, Brukarz i Obsługa kasy fiskalnej i techniki sprzedaży.

Odpowiedź str. 1 - czytaj

Odpowiedź str. 2 - czytaj

 

Odpowiedzi na pytania dot. przetargu na szkolenia: Wózki widłowe, Brukarz i Obsługa kasy fiskalnej i techniki sprzedaży.

Odpowiedź nr 1 - czytaj

Wózki widłowe, Brukarz i Obsługa kasy fiskalnej i techniki sprzedaży

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń:

- Wózki widłowe.

- Brukarz.

- Obsługa kasy fiskalnej i techniki sprzedaży.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Numer ogłoszenia w BZP: 216760 - 2014; data zamieszczenia: 27 czerwca 2014r.

1. SIWZ

2. Załącznik 1

3. Załącznik 2

4. Załącznik 3

5. Załącznik 4

6. Załącznik 5

7. Załącznik 6

8. Załącznik 7

 

Rozstrzygnięcie ofert: Usługi wspierające aktywizacje zawodową, organizowanie i sfinansowanie usług doradcy zawodowego 2014r.

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: usługi wspierające aktywizacje zawodową, organizowanie i sfinansowanie usług doradcy zawodowego  w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Usługi Szkoleniowe

Ul. Modrakowa 50/3, 85-864 Bydgoszcz

 

KARTA DUŻEJ RODZINY - WNIOSEK I DOKUMENTY

WNIOSEK I WYMAGANE DOKUMENTY

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej.

Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

KARTA DUŻEJ RODZINY - WNIOSEK

KARTA DUŻEJ RODZINY - WYMAGANE DOKUMENTY

KARTA DUŻEJ RODZINY

Dnia 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 85 (Monitor Polski z 05.06.2014 r. poz. 430) w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który ma na celu:
 • promowanie modelu rodziny wielodzietnej
 • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej
 • umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej
 • zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. Z 2014 r. poz.214) określa kto jest uprawniony do korzystania z programu, jaką rodzinę uznajemy
za rodzinę wielodzietną itp.
Należy podkreślić, że zgodnie  z zapisami wymienionymi w rozporządzeniu : przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę w której rodzice lub małżonek maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia  25 roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem  niepełnosprawności.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu a dokumentem indentyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej  Rodziny.
Kartę przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, który upoważnił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia całości postępowania.
 
Do dnia 20.XI.2014 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął program 62 rodziny i wydał 310 kart.
Na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie udostępniony jest wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu.
Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl.

Zapytanie ofertowe - usługi wspierające aktywizację zawodową

W związku z art.4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług wspierających aktywizację zawodową, organizowanie i sfinansowanie usług doradcy zawodowego w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

1) Zapytanie ofertowe str.1, 2,3

2) Oferta

3) Preliminarz finansowy

4) Wykaz wykonanych usług

 

 

Rozstrzygnięcie ofert: Materiały biurowe 2014r.

 Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: dostawa materiałów biurowych w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”. 

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Euro-Biuro

Rafał  Paszek

57-100 Strzelin, ul. Okrzei 1A

 

Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.

 1. SIWZ
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Załącznik nr 4
 6. Załącznik nr 5
 7. Załącznik nr 6 
 8. Załącznik nr 7
 9. Załącznik nr 8

Numer ogłoszenia: 188934 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Więcej…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL