Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Zapytanie ofertowe - konferencja

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usług dotyczących przeprowadzenia konferencji podsumowującej w ramach projektu „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”.

 1) Zapytanie ofertowe

2) Zał. 1 Oferta

3) Zał. 2 Wykaz wykonanych usług

Rozstrzygnięcie ofert: Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne 2014r.

Dot. zapytania ofertowego o cenę usług dotyczących: warsztatów aktywizacyjno-motywacyjnych w ramach projektu systemowego „Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin”:

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejsza została oceniona i wybrana oferta firmy:

 

Firma szkoleniowa „Constans MKL”

Ul. Sobieskiego 10/7, 77-300 Człuczów

 

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 Ministerstwo Sprawiedliwości

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!

MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości      www.ms.gov.pl 

w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 

Rozstrzygnięcie ofert: Dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych

Dot. dostawa oprogramowania antywirusowego dla 28 stacji roboczych

Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu jako najkorzystniejszą została oceniona i wybrana oferta firmy:


Supersystem.pl

ul. Plac Solidarności 1-3-5,

53-661 Wrocław

,,Równi na rynku Pracy"

PLAKAT_Rowni_na_Rynku_Pracy.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Strzelin: Przeprowadzenie szkoleń w zakresie:WÓZKI WIDŁOWE, BRUKARZ, OBSŁUGA KASY FISKALNEJ I TECHNIKI SPRZEDAŻY
Numer ogłoszenia: 261356 - 2014; data zamieszczenia: 05.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Więcej…

Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Treść ogłoszenia o wyniku postępowania - str1, str2.
 

Informacja dot. warsztatów z doradcą zawodowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie informuje, że firma Usługi Szkoleniowe ul. Modrakowa 50/3, 85-864 Bydgoszcz zrezygnowała ze świadczenia usługi przeprowadzenia warsztatów z doradztwa zawodowego w ramach projektu "Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin". W związku z powyższym wybrano kolejną firmę, która uzyskała największą liczbę punktów tj. Illustro Szkolenia Doradztwo ul. Cygana 4, 45-131 Opole.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strzelin: Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r.
Numer ogłoszenia: 220622 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 188934 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kamienna 1, 57-100 Strzelin, woj. dolnośląskie, tel. 071 39 20 577, 39 32 260, faks 071 39 20 577.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków składających się z dwóch dań, zupa 400 gram + porcja chleba 100 gram oraz II danie o gramaturze co najmniej 500 (ziemniaki, ryż, kasza - 200 gram, porcja rybna, mięsną - 150 gram oraz surówka, warzywa gotowane - 150 gram), z zachowaniem kaloryczności przewidzianej ustawowo dla osób dorosłych, dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych (1 raz dziennie) w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. Przygotowywanie posiłków będzie miało miejsce w lokalu Wykonawcy. Posiłki będą dostarczane na godzinę 12.00 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie, Placówka Wielofunkcyjna - Jadłodajnia, ul. Pocztowa 3. Szacunkowa liczba posiłków w okresie od dnia 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. wyniesie około 12800 sztuk (średnia miesięczna to około 100 sztuk posiłków dziennie), przy czym Zamawiający zastrzega iż liczba ta może ulec zmianie do minus 30% z zależności od ilości osób objętych dożywianiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.10.00-3, 55.52.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum spółek: DGP Catering Partner Sp. z o. o., (lider konsorcjum), , DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o. o. (partner konsorcjum), ul. Najświetszej Marii Panny, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111872,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 74240,00

  • Oferta z najniższą ceną: 74240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102272,00

  • Waluta: PLN.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL