Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

Ogłoszenie o naborze na stanowisko (umowa zlecenie) ds. zamówień publicznych

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie o naborze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1

ogłasza nabór na stanowisko (umowa zlecenie)

ds. zamówień publicznych


Niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Wykształcenie minimum średnie.
 3. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.
 4. Przynajmniej dwuletni staż pracy na podobny stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi.

 

Dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,  Kpa, ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Dobra znajomość obsługi komputera.
 3. Doświadczenie w pracy w administracji samorządowej.
 4. Duża motywacja do pracy.
 5. Obowiązkowość, rzetelność, staranność, dokładność, dyspozycyjność.
 6. Odpowiedzialność za wykonywaną pracę.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie i realizacja procedur związanych z zamówieniami publicznymi dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Tytuł Projektu: ,,Wspieranie aktywnej integracji na terenach Gmin Borów, Przeworno i Strzelin” oraz wykonywanie wszelkich prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Gromadzenie dokumentacji z przebiegu zamówień publicznych.
 3. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych postępowań o udzieleniu zamówień publicznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.
 4. Przekazywanie Zleceniodawcy informacji o przebiegu prowadzonych spraw.
 5. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji i danych osobowych uzyskanych w trakcie realizacji zlecenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U z 1997r Nr 133 poz. 883 z póź. zm.)
 6. Niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zdarzeń mogących narazić Zleceniodawcę na szkodę lub uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy.  

 

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zatrudnienie
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Termin, miejsce oraz sposób składania dokumentów

 • do 24 lutego 2011r do godz. 13:00
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie, ul. Kamienna 1, pokój nr 7
 • oferty w zamkniętej kopercie z napisem: ,,Nabór na stanowisko ds. zamówień publicznych”

 

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.gops-strzelin.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie,    ul. Kamienna 1 – w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu składania wniosków.