Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020

Drukuj

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej: do 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej , do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.

Osoba uprawniona: oznacza osobę uprawnioną do otrzymywania alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 800 zł.

W okresie świadczeniowym 2019/2020 wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2018 z uwzględnieniem bieżącej sytuacji dochodowej (utraty, uzyski dochodu).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów tytułem wykonawczym jednakże nie wyżej niż 500,00 zł.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można pobrać i składa się w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie ul. Kamienna 3, w godzinach :

 

Wnioski do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego

Do wniosku należy dołączyć:

świadectwo pracy, umowa zlecenie + Pit-y 11/ za 2018 r. (w przypadku utraty zatrudnienia);

umowa o pracę, umowa zlecenie i zaświadczenie o osiągniętym wynagrodzeniu netto za drugi miesiąc pracy (w przypadku podjęcia zatrudnienia po 2018 r.);

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Świadczeniobiorcy korzystający z w/w świadczeń w tut. Ośrodku są obowiązani zgłaszać wszelkie zmiany dotyczące sytuacji dochodowej i rodzinnej na bieżąco.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

Warunki nabywania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tego świadczenia określa ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 670 ze zm.)