Jestes:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie

rodzina 500

KARTA DUŻEJ RODZINY

Email Drukuj PDF
Dnia 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę Nr 85 (Monitor Polski z 05.06.2014 r. poz. 430) w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, który ma na celu:
  • promowanie modelu rodziny wielodzietnej
  • promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej
  • umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej
  • zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
Natomiast Rozporządzenie Rady Ministrów z 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. Z 2014 r. poz.214) określa kto jest uprawniony do korzystania z programu, jaką rodzinę uznajemy
za rodzinę wielodzietną itp.
Należy podkreślić, że zgodnie  z zapisami wymienionymi w rozporządzeniu : przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę w której rodzice lub małżonek maja na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia  25 roku życia- w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem  niepełnosprawności.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu a dokumentem indentyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej  Rodziny.
Kartę przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin, który upoważnił Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie do prowadzenia całości postępowania.
 
Do dnia 20.XI.2014 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął program 62 rodziny i wydał 310 kart.
Na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelinie udostępniony jest wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu.
Wykaz partnerów Karty Dużej Rodziny można znaleźć na stronie www.rodzina.gov.pl.